Terms

Hoewel ernaar is gestreefd om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te garanderen, aanvaardt Plantronics er geen verantwoordelijkheid voor. Deze website, en de hierin opgenomen inhoud, worden als service aangeboden. ALLE INHOUD WORDT IN DE HUIDIGE STAAT ("AS IS") EN ZOALS BESCHIKBAAR ("AS AVAILABLE") AANGEBODEN. PLANTRONICS WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD. Geen enkele mondelinge of schriftelijk(e) informatie of advies van enige persoon of entiteit kan worden beschouwd als een garantie of verklaring. PLANTRONICS GEEFT GEEN GARANTIES EN DOET GEEN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ERKENT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERSTUURD, KAN WORDEN ONDERSCHEPT. PLANTRONICS GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS WAAROP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE DIE DOOR PLANTRONICS WORDT VERZONDEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN.