Garantiinformasjon

Ressurser på Internett
Garanti og erstatningsdeler

PLANTRONICS VERDENSOMSPENNENDE BEGRENSEDE GARANTI

Vilkårene i denne verdensomspennende og begrensede garantien for Plantronics ("Begrenset garanti") skal gjelde for kjøp av Plantronics-produkter.

Hvem dekkes av denne begrensede garantien

Forbrukere i Europa og Afrika må se vilkårene og betingelsene i Begrenset garanti i Europa og Afrika, som også finnes på http://www.plantronics.com/warranty, for å se informasjon og krav i garantien som er spesifikke for disse regionene.

Den Begrensede garantien gir deg, den opprinnelige sluttbrukeren som kjøper produktet, uttrykte begrensede garantirettigheter fra Plantronics, produsenten.

Hvilke produkter dekkes av denne Begrensede garantien

Denne Begrensede garantien dekker Plantronics-produkter som er kjøpt i original Plantronics-emballasje fra Plantronics, dets datterselskaper eller dets autoriserte forhandlere.

Slik får du garantiservice

Produkter som er kjøpt i et land eller en region, dekkes av garantiservice i andre land eller regioner der Plantronics eller deres autoriserte tjenesteleverandører tilbyr garantiservice for det samme produktmodellnummeret. Garantiperioden som gjelder i landet der produktet ble kjøpt, gjelder. Garantivilkårene (inkludert de som er uttrykt her), tjenestenes tilgjengelighet og svartid for tjenester kan variere i de forskjellige landene og regionene. Standard svartid for garantiservice kan endres som følge av delenes lokale tilgjengelighet. Kontakt Plantronics' autoriserte tjenesteleverandør i din region hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil ha garantiservice i USA, går du til www.plantronics.com/warranty for å be om garantiservice i USA.

Hvis du vil ha garantiservice i Europa og Afrika, ser du vilkårene og betingelsene i Begrenset garanti i Europa og Afrika som også finnes på www.plantronics.com/warranty

Hvis du vil ha garantiservice i alle andre land, går du til www.plantronics.com/warranty eller kontakter din lokale autoriserte Plantronics-forhandler.

Hva er dekningsperioden

Perioden garantien gjelder, starter fra kjøpsdatoen. Den opprinnelige, daterte kvitteringen som viser kjøpsdatoen, er ditt kjøpsbevis. Garantiperioden varierer for hvert produkt og er vanligvis 1, 2 eller 3 år. Se på Plantronics-produktets emballasje eller brukerinformasjonen oppgitt av Plantronics på kjøpstidspunktet for å se ditt produkts spesifikke garantiperiode ("Garantiperioden"). Plantronics' forpliktelse under denne Begrensede garantien til å reparere og erstatte produkter som tydelig viser en mangel i materialene eller utførelse, avsluttes når Garantiperioden utløper.

Hvilke produkter dekkes ikke av denne Begrensede garantien

Denne Begrensede garantien dekker ikke: 1) produkter som er kjøpt fra en uautorisert forhandler, 2) produkter som brukes i kundesentre, men som ikke er utformet for bruk i kundesentre, 3) produkter som er kjøpt på auksjoner på Internett, 4) produkter som brukes med programvare, periferienheter eller tilleggsutstyr, for eksempel, men ikke begrenset til, batterier, ladere, adaptere, hodesett, kabler, og strømforsyninger ("Tilleggsutstyr") som ikke er levert eller på annen måte sertifisert av Plantronics for bruk med Plantronics-produkter, eller skader på Plantronics-produkter eller tilleggsutstyr som et resultat av slik bruk, 5) skader forårsaket av (a) uhell, brann, feil bruk, forsømmelse, uvanlig fysisk eller elektrisk belastning, eller modifisering (b) uriktig eller uautorisert installasjon, kabling, reparasjon, testing eller (c) bruk av produktet utenfor Plantronics' utgitte retningslinjer, 6) tilfeller der andre enn Plantronics (eller deres autoriserte servicesentre) tester, endrer, modifiserer eller utfører service på produktene på noen måte, 7) produkter som har (a) serienumre eller datomerker som har blitt fjernet eller endret, eller (b) hus eller deler som er feilaktige, eller som ikke er fra Plantronics, og 8) forbruksreservedeler og tilbehør (med mindre de var ikke-funksjonelle eller ødelagte da produktet ble kjøpt), slik som:

Vi vil gjøre følgende for å korrigere problemer

I garantiperioden vil Plantronics, etter eget skjønn, reparere eller erstatte produkter som tydelig viser feil i materialet eller utførelsen hvis du gir beskjed til Plantronics, og returnerer produktet til Plantronics slik det er beskrevet nedenfor.

Plantronics kan reparere eller erstatte produkter som dekkes av denne Begrensede garantien (a) med nye eller brukte produkter, deler eller komponenter som er tilsvarende nye innen ytelse og pålitelighet, eller (b) med reproduserte produkter med nye komponenter, eller nye og brukte eller rekondisjonerte komponenter som er tilsvarende nye komponenter innen ytelse og pålitelighet, eller (c) med et produkt som er tilsvarende et originalt produkt som er tatt ut av produksjon. Hvis disse erstattede eller reparerte produktene, delene eller komponentene tydelig viser en feil i materialet eller utførelsen i mesteparten av de første tolv månedene etter reparasjonen og/eller erstatningen, eller i resten av Garantiperioden for produktet de erstattet eller ble installert i, vil Plantronics, etter eget skjønn, reparere eller erstatte disse produktene eller delene.

For produkter som er solgt med tilpassede batterier produsert av Plantronics som kan skiftes ut av brukeren, vil Plantronics erstatte batteriet hvis batteriet svikter i løpet av Garantiperioden. For produkter som er solgt med batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, vil Plantronics erstatte produktet hvis batteriet svikter i løpet av Garantiperioden.

Når et produkt eller en del erstattes, blir erstatningsartikkelen din eiendom, og det returnerte produktet blir Plantronics' eiendom.

Hvis produktet skulle ha gjentatte feil eller Plantronics ikke kan reparere eller erstatte produktet, gir Plantronics deg et erstatningsprodukt som er valgt av Plantronics, med samme eller tilsvarende ytelse som produktet ditt. Dette er ditt eneste rettsmiddel for et defekt produkt.

Hvilke utelukkelser og begrensninger gjelder i denne Begrensede garantien

PLANTRONICS GIR INGEN ANDRE UTTRYKTE GARANTIER, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, OG PLANTRONICS FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER SOM IKKE ER UTTRYKT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOKAL LOVGIVNING OG JURISDIKSJON UTENFOR USA, FRASIER PLANTRONICS SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. FOR ALLE TRANSAKSJONER SOM FINNER STED I USA, ER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, AKSEPTABEL KVALITET, ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN SLIK DEN OPPGIS AV PLANTRONICS I MATERIALENE DU MOTTAR PÅ KJØPSTIDSPUNKTET.

Ingen garanti blir gitt for at programvaren som leveres av Plantronics, vil oppfylle dine behov, eller fungerer sammen med maskinvare eller programvare som leveres av tredjeparter, at bruken av programvareproduktene vil være uavbrutt eller feilfri, eller at alle feil i programvareproduktene blir korrigert.

Ansvarsbegrensning

PLANTRONICS' MAKSIMALE ANSVAR I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL DEN LAVESTE PRISEN DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER KOSTNADEN FOR Å REPARERE ELLER ERSTATTE PRODUKTET, KOMPONENTER ELLER DELER SOM SVIKTER I NORMALE BRUKSFORHOLD. MED UNNTAK AV DET SOM INDIKERES OVENFOR, VIL IKKE PLANTRONICS UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADESERSTATNING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV PRODUKTET ELLER AT PRODUKTET IKKE FUNGERER SLIK DET SKAL, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT ELLER SPESIELL, VILKÅRLIG ELLER FØLGESMESSIG SKADESERSTATNING. PLANTRONICS ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV SOM FREMMES AV EN TREDJEPART ELLER DEG PÅ VEGNE AV EN TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER DER SKADESERSTATNING BLIR BEDT OM, ELLER ET KRAV FREMMES, UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ELLER SOM ET ERSTATNINGSRETTSLIG KRAV (INKLUDERT UAKTSOMHET OG STRENGT PRODUKTERSTATNINGSANSVAR), ET KONTRAKTSKRAV, ELLER ANDRE KRAV. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN KAN IKKE UNNVIKES ELLER ENDRES AV NOEN PERSONER. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN TRER I KRAFT SELV OM DU HAR INFORMERT PLANTRONICS ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FRA PLANTRONICS OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER IKKE FOR KRAV I FORBINDELSE MED PERSONSKADE.

Hvilke lover gjelder for denne garantien

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER UNDERLAGT OG TOLKES I HENHOLD TIL LOVENE I LANDET DER PRODUKTET BLE KJØPT. FOR FORBRUKERTRANSAKSJONER VIL VILKÅRENE I DEN BEGRENSEDE GARANTIEN I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT DER LOVEN TILLATER DET, IKKE UTELUKKE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN KOMME I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE LOVFESTEDE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

For innbyggere i USA skal alle tvister som oppstår som følge av denne Begrensede garantien eller på annen måte i tilknytning til kjøpet av Plantronics-produktet som er underlagt denne begrensede garantien, enten de er basert på kontrakt, erstatningsrettslig forhold, svindel eller annen juridisk teori, styres av lovverket i delstaten der du bor, uten hensyn til konflikter mellom lovprinsipper.

Hvilke andre juridiske rettigheter kan eksistere

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT ELLER FRA LAND TIL LAND. ENKELTE DELSTATER ELLER LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, ELLER UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG. VI ANBEFALER AT DU AT DU SER PÅ GJELDENDE LOVER I DELSTATEN ELLER LANDET FOR Å FÅ EN FULLSTENDIG FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER.