Plantronics + Polycom. Сега заедно като лого

Кошница за пазаруване

Продукт Количество Цена Междинна сума
Междинна сума в количката

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА PLANTRONICS ПО СВЕТА

Ограничена гаранция в Европа и Африка (EиA)

Условията за тази ограничена гаранция на Plantronics по света ("Ограничена гаранция") са приложими за закупуването на продукти на Plantronics.

Какво покрива тази ограничена гаранция?

Клиенти, които се намират в Европа и Африка, трябва да направят справка в условията и правилата на "Ограничената гаранция за Европа и Африка", които са посочени и на http://www.plantronics.com/warranty за информация за гаранцията и изисквания, специфични за тези региони.

Тази ограничена гаранция предоставя на вас, първоначалния купувач-краен потребител, изрични ограничени гаранционни права от Plantronics, производителя.

Кои продукти покрива тази ограничена гаранция?

Тази ограничена гаранция покрива продукти на Plantronics, закупени в оригинални опаковки на Plantronics от Plantronics, нейните филиали или оторизирани търговци на дребно.

Как се получава гаранционно обслужване

Продукти, закупени в една държава или регион, подлежат на гаранционно обслужване в други страни или региони, където Plantronics или нейни оторизирани доставчици на обслужване предлагат гаранционно обслужване за същия продукт; обаче е приложим гаранционният срок, предоставен в държавата, където продуктът е бил закупен. Гаранционните условия (включително тези, посочени тук), наличността на обслужване и времето за реакция могат да са различни в различните държави или региони. Стандартното време за реакция за гаранционно обслужване подлежи на промяна в зависимост от местната наличност на резервни части. Свържете се с оторизиран доставчик на обслужване на Plantronics във вашия регион за детайли.

За гаранционно обслужване в САЩ посетете www.plantronics.com/warranty, за да заявите гаранционно обслужване в САЩ.

За гаранционно обслужване в Европа и Африка вж. правилата и условията на "Ограничената гаранция за Европа и Африка", които са посочени и на www.plantronics.com/warranty

За гаранционно обслужване във всички останали държави посетете www.plantronics.com/warranty или се свържете с местния търговец на дребно на Plantronics.

Какъв е периодът на покритие

Срокът на гаранцията започва от датата на закупуване. Вашият документ за покупка, който посочва датата, е гаранция за вашата покупка. Гаранционният период е различен, в зависимост от продукта, и е обикновено 1, 2 или 3 години, направете справка с оригиналната продуктова опаковка на Plantronics или информацията за потребителя, предоставена от Plantronics в момента на закупуване, за специфичния за вашия продукт гаранционен срок ("Гаранционен срок"). Задължението на Plantronics според тази Ограничена гаранция да поправи или замени продукти, които показват дефект в изработката или материала, се преустановява след изтичане на Гаранционния срок.

Кои продукти не се покриват от тази ограничена гаранция?

Тази Ограничена гаранция не покрива: 1) продукти, закупени от неоторизиран търговец на дребно; 2) използване на продукти в центрове за обслужване, които не са предназначени за такава употреба; 3) продукти, закупени от онлайн търгове; 4) продукти, които се използват в комбинация със софтуер, периферни или спомагателни устройства, например, но без ограничение до, батерии, зарядни устройства, адаптери, слушалки, конекторни кабели и консумативи за захранващи устройства ("Спомагателни устройства"), които не са разработени или по друг начин сертифицирани за използване с продукти на Plantronics, или всякакви повреди на продуктите Plantronics или спомагателните устройства в резултат на такава употреба; 5) щети, причинени от (a) злополуки, пожар, неправилно използване, необичайно физическо или електрическо натоварване или модифициране; (b) неправилно или неоторизирано монтиране, окабеляване, ремонт, изпробване или (c) използване на продукта извън установените от Plantronics указания; 6) случаи, в които някой друг, а не Plantronics (или нейните оторизирани сервизни центрове) изпробва, променя, модифицира или ремонтира продукта по някакъв начин; 7) продукти, които са с (a) променени или премахнати серийни номера или дати (b) несъвместими или неоригинални части и корпус от Plantronics 8) консумативи и аксесоари (освен ако не се установи, че са нефункциониращи или повредени при закупуване на продукта), например:

 • a. Корпуси и части от корпуси
 • b. Модулни щепсели
 • c. Поставки
 • d. Ленти за глава
 • e. Каишки
 • f. Чантички
 • g. Гласови тръби
 • h. Декоративни покрития
 • i. Превключватели
 • j. Накрайници за уши, комплекти накрайници за уши, възглавнички за уши, окачалки за уши и Ear Budeez
 • k. Сменяеми от клиента стандартни батерии

Какво ще направим, за да разрешим проблема

По време на Гаранционния срок Plantronics ще поправи или замени по свое усмотрение продукти, които показват дефекти в изработката или материала, ако уведомите Plantronics и върнете продукта на Plantronics по начина, описан по-долу

Plantronics може да поправи или замени продукти според тази Ограничена гаранция (a) с нови или вече използвани продукти, части или компоненти, еквивалентни на новите по качество и надеждност (b) с преработени с нови компоненти продукти или нови, използвани или (c) с продукт, еквивалентен на оригиналния продукт, чиято употреба е прекратена. Ако тези заменени или поправени продукти, части или компоненти покажат дефект в изработката или материала до 12 месеца след замяната или ремонта, или по време на остатъка на Гаранционния срок за продукта, който заменят или в който са монтирани, което от двете е по-дълъг срок, Plantronics по свое усмотрение ще поправи или замени тези продукти или части.

За продукти, продавани с персонализирани, сменяеми от потребителя батерии, изработени от Plantronics, в случай на неизправност на батериите по време на Гаранционния срок Plantronics ще замени батерията. За продукти, продавани с батерии, които не са сменяеми от потребителя, в случай на неизправност на батерията по време на Гаранционния срок Plantronics ще замени продукта.

При смяна на продукт или част, замененият елемент става ваша собственост, а върнатият продукт или час става собственост на Plantronics.

В малковероятния случай че вашият продукт непрекъснато се поврежда или Plantronics не може да поправи или замени продукта, Plantronics ще ви предостави заместителен продукт, избран от Plantronics, който е същият или еквивалентен на вашия продукт по качество на работа. Това е вашата ексклузивна компенсация за дефектен продукт.

Какви изключения и ограничения са приложими за тази Ограничена гаранция

PLANTRONICS НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПИСМЕНО ИЛИ УСТНО И PLANTRONICS ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ И УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ СА ПОСОЧЕНИ В ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЗВЪН САЩ, PLANTRONICS СЕ ОТКАЗВА ОТ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИИ, ИЗВЪРШВАНИ В САЩ, ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО ПРЕДОСТАВЕНИЯ ОТ PLANTRONICS ГАРАНЦИОНЕН СРОК В МАТЕРИАЛИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАКУПУВАНЕТО.

Не се предоставят никакви гаранции, че софтуерът, предоставен от Plantronics, ще отговаря на вашите изисквания, че ще работи в комбинация с всякакъв хардуер или софтуерни продукти, предоставени от трети страни, че работата на софтуерните продукти ще е без прекъсвания или грешки или че всички дефекти в софтуерните продукти ще бъдат отстранени.

Ограничение на отговорността

МАКСИМАЛНАТА ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ НА PLANTRONICS СПОРЕД ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ИЗРИЧНО ОГРАНИЧЕНА ДО ЦЕНАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТА ИЛИ ЦЕНАТА НА РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЯНАТА НА ПРОДУКТА ИЛИ НЕГОВ КОМПОНЕНТ ИЛИ ЧАСТ, КОИТО ДАВАТ ДЕФЕКТ ПРИ НОРМАЛНА УПОТРЕБА, КОЕТО ОТ ДВЕТЕ Е ПО-МАЛКАТА СУМА. ОСВЕН ПРИ СЛУЧАИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА PLANTRONICS НЕ ОТГОВАРЯ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПРОДУКТА ИЛИ ОТ НЕГОВАТА НЕИЗПРАВНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ, ИЛИ СПЕЦИАЛНИ, ЗАКОНОМЕРНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ. PLANTRONICS НЕ ОТГОВАРЯ ЗА НИКАКВИ ИСКОВЕ, ПРЕДЯВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ОТ ВАС ЗА ТРЕТА СТРАНА. ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Е ПРИЛОЖИМО НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СЕ ТЪРСЯТ ЩЕТИ ИЛИ СЕ ПРЕДЯВЯВА ИСК ЗА ЩЕТИ СПОРЕД ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ИЛИ КАТО ИСК ПРИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ И СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА), ИСК ПО ДОГОВОР ИЛИ ВСЯКАКЪВ ДРУГ ТИП ИСК. ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ИЛИ ПРОМЕНЯ ОТ НИКОЕ ЛИЦЕ. ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА Е В СИЛА ДОРИ АКО СТЕ УВЕДОМИЛИ PLANTRONICS ИЛИ ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ОБАЧЕ ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ Е ПРИЛОЖИМО ЗА ИСКОВЕ ЗА НАРАНЯВАНЕ НА ЛИЦА.

Какви закони управляват тази гаранция

ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ И ИНТЕРПРЕТИРА СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО Е ЗАКУПЕН ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОДУКТЪТ. ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТРАНЗАКЦИИ УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ МОДИФИЦИРАТ, А СА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА ПРИ ПРОДАЖБА НА ТОЗИ ПРОДУКТ НА ВАС.

За граждани на САЩ всякакви оспорвания, произлизащи от тази Ограничена гаранция или по друг начин свързани със закупуването на продукта на Plantronics, който е предмет на тази Ограничена гаранция, независимо дали въз основата на договор, закононарушение, измама или всякакъв друг вид правна ситуация се управляват от законите на щата, в който текущо живеете, без оглед на неговите принципи за конфликт на законите.

Какви други права е възможно да съществуват

ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА. ВЪЗМОЖНО Е СЪЩО ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, КОИТО ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ ИЛИ РЕГИОНИ. НЯКОИ РЕГИОНИ И ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИТЕ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕУПОМЕНАТИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС. СЪВЕТВАМЕ ВИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПРИЛОЖИМОТО МЕСТНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА.