Plantronics + Polycom. Сега заедно като лого

Кошница за пазаруване

Продукт Количество Цена Междинна сума
Междинна сума в количката

Ограничена гаранция в Европа и Африка (EиA)

Условията на тази лимитирана гаранция на Plantronics се прилагат за Plantronics продукти, закупени в рамките на Европа и Африка.The terms of this Plantronics Limited Warranty shall apply to Plantronics products purchased within Europe and Africa.

Какъв е гаранционният период?

Plantronics предлага деветдесет (90) дни, една (1), две (2) или три (3) години ограничена гаранция в зависимост от продукта. Този гаранционен срок е означен върху кутията на продукта и в намиращите се вътре материали. Гаранционният срок започва на датата на покупка на нов, неизползван продукт от първия краен потребител. Plantronics ще изиска копие от оригиналния документ за покупка от първия краен потребител като условие за получаване на гаранционен сервиз. Моля, отбележете, че продължителността на гаранцията зависи от законите във вашата страна. Настоятелно препоръчваме да запазите вашата касова бележка от покупката, за да докажете датата на покупка на този продукт.

Plantronics гарантира, че продуктите нямат дефекти в материалите и изработката със задълженията си по тази гаранция и се ангажира (освен в случай на еднолична груба небрежност, погиване или физическа повреда) с ремонт или замяна за своя сметка при условие че искането е предявено в рамките на гаранционния срок, приложим към продукта.

Какво ще направи Plantronics за отстраняване на проблемите?

Съгласно настоящата ограничена гаранция Plantronics по свое усмотрение ще ремонтира или подмени продуктите (а) с нови или вече употребявани продукти, части или компоненти, равностойни на новите като показатели и надеждност или (б) с регенерирани продукти, като използва нови компоненти или нови или употребявани или подновени компоненти, равностойни на новите като показатели и надеждност или (в) с продукт, равностоен на оригинален продукт, който вече не се произвежда

Връщане на платената цена е приложимо само в случаи, предвидени в приложимото законодателство и при условие че продуктът бъде върнат в магазина на закупуване или в друго място, посочено от Plantronics, с копие на касовата бележка от продажбата. Може да се дължат разноски за изпращане и обработка, освен ако това не е забранено от приложимия закон. Ако продукт или част се заменя, заместващият артикул става ваша собственост, а върнатият продукт или част става собственост на Plantronics. Всички продукти, постъпили при Plantronics за замяна, стават собственост на Plantronics.

За продукти продавани с батерии, които могат да се сменят от потребителя и са произведени от Plantronics по поръчка, ако батерията откаже през Гаранционния срок, Plantronics ще замени батерията. За продукти продавани с батерии, които не могат да се сменят от потребителя, ако батерията откаже през Гаранционния срок, Plantronics ще замени продукта.

В малко вероятния случай, когато вашият продукт даде поредица от откази или Plantronics не бъде в състояние да ремонтира или замени продукта, Plantronics ще ви предостави избран от него заместващ продукт, който да бъде същият или равностоен на вашия продукт като показатели. Това е единственото средство за защита на правата ви в случай на дефектен продукт.

След замяна

Всички заменени/ремонтирани продукти имат гаранция за остатъка на първоначалния гаранционен срок или:

а) 30 дни от първоначалната гаранция 90 дни или
б) 90 дни от първоначалната гаранция 12, 24 или 36 месеца,

което е по-дълго, или за всеки допълнителен гаранционен срок, който може да е приложим във вашата юрисдикция.

Какво не покрива тази гаранция?

Тази лимитиранагаранция не покрива:

1) продукти, използвани в контактни центрове, и които не са предназначени за интензивна употреба;
2) продукти, експлоатирани в съчетание със софтуер, периферия или помощно оборудване като, но не ограничено до батерии, зарядни устройства, адаптери, усилватели, слушалки, свързващи кабели и електрозахранвания ("Помощно оборудване"), които не са предоставени или по друг начин одобрени от Plantronics за използване с продукти Plantronics или повреди по продуктите Plantronics или помощното оборудване вследствие на такова използване;
3) Plantronics продуктите, които се експлоатират в комбинация със софтуер, периферно или спомагателно оборудване, например батерии, зарядни устройства, адаптери, усилватели, слушалки, свързващи кабели и захранвания ("спомагателно оборудване"), но не са предназначени или сертифицирани за работа с Plantronics и в следствие на това е настъпила повреда;
4)случаи, в които лица, различни от Plantronics (или негови оторизирани центрове за сервизно обслужване), изпитват, видоизменят, ремонтират, модифицират или обслужват продуктите на някакъв начин;
5) продукти, които имат: (а) премахнати, видоизменени или заличени серийни номера или табелки с дата; (б) серийни номера на платки, които не съвпадат един с друг, или серийни номера на платки, които не съответстват на тези на корпуса или (в) несъответстващи или не от Plantronics корпуси или части;
6) консумативи и аксесоари (освен когато се установи, че не функционират или са счупени при покупката на продукта), каквито са:

 • Корпуси и части от корпуси
 • Модулни/Специфични за устройството щепсели или свързващи кабели
 • Поставки
 • Ленти за глава
 • Каишки
 • Чантички
 • Гласови тръби
 • Декоративни покрития
 • Превключватели
 • Сменяеми батерии, изработени не по поръчка (не от Plantronics)
 • Накрайници за уши, комплекти накрайници за уши, възглавнички за уши, окачалки за уши и Ear BudeezTM

ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА: (A) ИМАТ СРОК НА ВАЛИДНОСТ, НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 90 ДНИ ИЛИ 1 ГОДИНА ИЛИ 2 ИЛИ 3 ГОДИНИ ОТ ДАТАТА НА ПОКУПКА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИЯ ПРОДУКТ, (Б) АВТОМАТИЧНО СЕ ПРЕКРАТЯВАТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТОЗИ СРОК И (В) СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ДОКОЛКОТО ПОЗВОЛЯВА ЗАКОНЪТ. PLANTRONICS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА последващи и случайни щети, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗАГУБА НА ИМУЩЕСТВО И ТАКИВА, ПОРОДЕНИ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ, И ДОКОЛКОТО ПОЗВОЛЯВА ЗАКОНЪТ, те се изключват.

Не се дава гаранция, че софтуер, предоставен от Plantronics, ще отговори на вашите изисквания или че ще работи в съчетание с хардуер или приложни софтуерни продукти, осигурени от трети страни, че експлоатацията на софтуерните продукти ще бъде непрекъсната или безотказна, или че всички дефекти в софтуерните продукти ще бъдат отстранени.

Без други гаранции

С изключение на изложеното по-горе и в печатната гаранция, която придружава продуктите, Plantronics не дава други гаранции - било то изрични, подразбиращи се, по право или други, по отношение на продуктите, тяхната годност за каквото и да било предназначение, тяхното качество, тяхната продаваемост или друго.

Ограничение на отговорността

Отговорността на Plantronics по условията на горната гаранция е ограничена до замяна на продукти, за които са установени дефекти в материалите или изработката. Plantronics не носи друга отговорност освен посоченото в гаранцията за дистрибутора, единствената компенсация за когото е изложеното от Plantronics в този раздел. Plantronics в никакъв случай не носи отговорност за стойността на снабдяването със заместващи стоки от дистрибутора или за каквито и да било специални, закономерни, поради разчитане или случайни повреди, независимо как са предизвикани, нито по силата на допускане на отговорност, дори и ако на Plantronics е било съобщено за възможността за такива повреди. Тези ограничения са в сила независимо от неизпълнението на основното предназначение на каквато и да било ограничена компенсация.

От кое законодателство се ръководи настоящата гаранция?

Настоящата ограничена Гаранция се ръководи от и тълкува съгласно законите на страната, в която продуктът е бил първоначално закупен. При сделки с потребители условията на ограничената Гаранция, съдържащи се в настоящото заявление, освен доколкото се допуска от закона, не изключват, ограничават или изменят, а са в допълнение към задължителните права по закон, валидни за продажбата на този продукт на вас.

Как се получава гаранционна поддръжка

Преди подаване на гаранционен иск, ние препоръчваме да посетите www.plantronics.com/support/ за техническо съдействие. Валидните гаранционни искове се обработват като правило през магазина на покупка в рамките на първите трийсет (30) дни след продажбата; този срок обаче може да варира в зависимост от мястото, където сте купили своя продукт. Моля да се допитате до Plantronics или търговеца, от когото сте закупили своя продукт, за подробности.

Гаранционни искове, които не могат да се обработят чрез магазина и всички други въпроси, свързани с продукти, трябва да се отправят директно до Plantronics. Можете да намерите нашата База знания, да зададете въпрос, да получите услуга по интернет или да говорите директно с представител през www.plantronics.com/support/

За всеки иск по тази ограничена гаранция се изисква вие да уведомите Plantronics или магазина на покупката за предполагаемия дефект в рамките на разумен срок след установяването му от ваша страна, но във всички случаи не по-късно от изтичането на гаранционния срок.

Извънгаранционно обслужване

Ако вашият продукт е извън гаранционния срок, нашите бизнес партньори могат да ви помогнат да продължите бизнеса си без прекъсване. В допълнение към нашата стандартна гаранция от две години клиентите на контактен център и офис продукти могат да се абонират за договори за поддръжка, които осигуряват бързи замени и гарантират, че бизнесът на клиента продължава да действа.

Освен горните висококачествени услуги Plantronics предлага и други услуги. Обърнете се към магазина на покупка или посетете www.plantronics.com/support/ за повече информация.