PLANTRONICS 与 POLYCOM 进行了合并。现合并成为 logo

购物车

产品 数量 价格 小计
购物车小计

AP15产品信息

文章 ID :
000005110

VistaPlus™ AP15


专为呼叫中心提供,满足他们对声音的准确度和清晰度的高要求.


特征
•     修正信号丢失,提升通话品质
•     背景噪音修正
•     回音抵消
•     降低接入和呼出噪声I
•     自动通话音量平衡
•     防惊吓
•     支持所有缤特力的QD接头的耳机 (H 和 P系列耳机)
产品料号
•     79960-01 (美国 &加拿大) •    79960-02 (亚太)

包装
•      AP-15 音频处理器
•     电话线
•     QD连接线
•     用户指南
配件和附件
•     71530-01 – USB充电线
•     80089-05  - 交流电源
•     71173-01 - 10'  QD卷线
•     71174-01 – 连接电缆

No Results Found

筛选依据