Plantronics + Polycom. Nyní společně jako logo

Nákupní košík

Výrobek Množství Cena Dílčí součet
Mezisoučet v košíku

Celosvětová omezená záruka společnosti plantronics

Omezená záruka v Evropě a v Africe

Podmínky této celosvětové omezené záruky společnosti Plantronics (dále jen „omezené záruky“) platí pro nákupy výrobků společnosti Plantronics.

Na koho se tato omezená záruka vztahuje

Zákazníci z Evropy a Afriky si mohou prostudovat „Podmínky omezené záruky v Evropě a Africe“, které jsou zveřejněny na stránce http://www.plantronics.com/warranty, kde najdou informace o záruce a požadavky, které jsou pro tyto regiony specifické.

Díky této omezené záruce získáváte jako původní koncový uživatel a kupující od společnosti Plantronics jako výrobce v rámci omezené záruky výslovná práva.

Na které výrobky se tato omezená záruka vztahuje

Tato omezená záruka se vztahuje na výrobky společnosti Plantronics zakoupené v originálním balení Plantronics u společnosti Plantronics, jejích přidružených společností nebo autorizovaných prodejců.

Jak získat záruční servis

Na výrobky zakoupené v jedné zemi nebo regionu se vztahuje záruční servis v jiných zemích a regionech, kde společnost Plantronics nebo její autorizovaní poskytovatelé služeb nabízejí záruční servis na stejné modelové číslo výrobku. Platí však záruční lhůta, která se poskytuje v zemi, ve které byl výrobek zakoupen. Záruční podmínky (včetně těch, které jsou uvedeny v tomto dokumentu), dostupnost servisu a reakční čas záručního servisu se mohou v každé zemi nebo regionu lišit. Standardní reakční čas záručního servisu se může měnit v závislosti na místní dostupnosti dílů. Bližší informace získáte u autorizovaného poskytovatele servisu společnosti Plantronics.

Potřebujete-li získat záruční servis ve Spojených státech, navštivte stránku www.plantronics.com/warranty, kde o servis můžete požádat.

Potřebujete-li získat záruční servis v Evropě a Africe, přečtěte si podmínky „Omezené záruky v Evropě a Africe“, které jsou zveřejněny na stránce www.plantronics.com/warranty

Podmínky záručního servisu ve všech ostatních zemích najdete na stránce www.plantronics.com/warranty nebo kontaktujte místního autorizovaného prodejce společnosti Plantronics.

Co je záruční lhůta

Lhůta záruky začíná běžet ode dne nákupu. Dokladem o nákupu je vaše účtenka s uvedeným datem nákupu. Záruční lhůta je u každého výrobku jiná a obecně trvá 1, 2 nebo 3 roky. Chcete-li zjistit záruční lhůtu svého výrobku („záruční lhůta“), prohlédněte si obal svého originálního výrobku Plantronics nebo informace pro uživatele, které společnost Plantronics v době nákupu poskytuje. Po uplynutí záruční lhůty povinnost společnosti Plantronics opravit nebo vyměnit výrobky, které vykazují vadu materiálu nebo zpracování, podle této omezené záruky zaniká.

Na které výrobky se tato omezená záruka nevztahuje

Tato omezená záruka se nevztahuje na: 1) výrobky, které nebyly zakoupeny u autorizovaného prodejce; 2) v call centrech na použití výrobků, které nejsou pro call centra určeny; 3) výrobky zakoupené v online aukcích; 4) výrobky, které se používají se softwarem, periferním zařízením nebo příslušenstvím, jako jsou baterie, nabíječky, adaptéry, náhlavní soupravy, připojovací a přívodní kabely („příslušenství“), které nebyly dodány nebo jinak certifikovány společností Plantronics pro použití s výrobky Plantronics nebo na jakékoli poškození výrobků nebo příslušenství Plantronics v důsledku tohoto použití; 5) poškození způsobené (a) nehodou, požárem, chybným použitím, nedbalostí, neobvyklým fyzickým nebo elektrickým zatížením nebo úpravami; (b) nesprávnou nebo neautorizovanou instalací, připojením, opravou, zkouškami, nebo (c) použití výrobku jinak, než podle zveřejněných návodů společnosti Plantronics; 6) případy, kdy někdo jiný než společnost Plantronics (nebo její autorizovaná servisní centra) jakkoli zkoušejí, mění, upravují nebo provádějí servis výrobků; 7) výrobky, jejichž (a) výrobní číslo nebo datové štítky byly odstraněny nebo pozměněny, nebo (b) mají neshodné kryty nebo díly a kryty nebo díly, které nevyrobila společnost Plantronics, a 8) spotřební náhradní díly a příslušenství (pokud není zjištěno, že jsou nefunkční nebo poškozené po koupi výrobku), jako jsou:

 • a. Pouzdra a součásti pouzder
 • b. Modulární zástrčky
 • c. Kolébky
 • d. Sluchátkové oblouky
 • e. Šňůrky
 • f. Brašničky
 • g. Hlasové trubice
 • h. Ozdobná provedení
 • i. Přepínače
 • j. Ušní koncovky, sady s ušními koncovkami, náušníky, ušní úchyty a stabilizátor Ear Budeez
 • k. Standardní baterie, které vyměňuje zákazník

Jak se budou problémy řešit

Během záruční lhůty společnost Plantronics dle vlastního uvážení výrobky, které vykazují vady materiálu nebo zpracování, opraví nebo vymění, pokud společnosti Plantronics zašlete reklamaci a výrobek společnosti Plantronics vrátíte tak, jak je popsáno níže.

Společnost Plantronics může výrobek, na který se vztahuje tato omezená záruka, opravit nebo vyměnit (a) za nový nebo dříve použitý výrobek, díl nebo součást, která svým výkonem a spolehlivostí odpovídá novým, nebo (b) přepracovanými výrobky, které používají nové součásti nebo nové, použité nebo repasované součásti, které svým výkonem a spolehlivostí odpovídají novým, nebo (c) výrobkem odpovídajícím původnímu výrobku, který se již nevyrábí. Pokud se u těchto vyměněných nebo opravených výrobků, dílů nebo součástí objeví vada materiálu nebo zpracování 12 měsíců po opravě anebo výměně nebo ve zbývající záruční lhůtě na výrobek, který nahradily nebo do kterého byly nainstalovány, podle toho, které z těchto dvou období je delší, společnost Plantronics dle vlastního uvážení tyto výrobky nebo díly opraví nebo vymění.

U výrobků prodávaných se zákaznicky upravenými bateriemi určenými pro výměnu uživatelem, které byly vyrobeny společností Plantronics, společnost Plantronics baterii vymění, pokud dojde k její závadě v záruční lhůtě. U výrobků prodávaných s bateriemi, které nejsou určený pro výměnu uživatelem, společnost Plantronics vymění výrobek, pokud dojde k závadě baterie v záruční lhůtě.

Když bude výrobek nebo díl vyměněn, vyměněný výrobek se stává vašim majetkem a vrácený výrobek nebo díl se stává majetkem společnosti Plantronics.

Ačkoli je to nepravděpodobné, ale pokud se u vašeho výrobku budou závady opakovat nebo společnost Plantronics nebude schopna výrobek opravit nebo vyměnit, společnost Plantronics vám poskytne náhradní výrobek dle svého výběru, který je výkonově stejný nebo rovnocenný s vašim výrobkem. Toto je vaše jediná náhrada za vadný výrobek.

Jaké výluky a omezení platí pro tuto omezenou záruku

SPOLEČNOST PLANTRONICS NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU DALŠÍ VÝSLOVNOU PÍSEMNOU ANI ÚSTNÍ ZÁRUKU A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, KTERÉ NEJSOU V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE UVEDENY. DO ROZSAHU, V JAKÉM TO POVOLUJE MÍSTNÍ PRÁVNÍ SYSTÉM MIMO USA, SPOLEČNOST PLANTRONICS ODMÍTÁ VEŠKERÉ DOMNĚLÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI DOMNĚLÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. U VŠECH OBCHODŮ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH, SE JAKÁKOLI DOMNĚLÁ ZÁRUKA NEBO PODMÍNKA PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL OMEZUJE NA ZÁRUČNÍ LHŮTU, KTEROU SPOLEČNOST PLANTRONICS UVÁDÍ V MATERIÁLECH OBDRŽENÝCH V DOBĚ NÁKUPU.

Neposkytuje se žádná záruka na to, že software dodávaný společností Plantronics splní vaše požadavky nebo bude pracovat spolu s jakýmkoli hardwarem nebo aplikacemi a softwarovými produkty třetích stran, že bude provoz softwarových produktů nepřerušovaný nebo bez závad, nebo že budou všechny vady softwarových produktů opraveny.

Omezení odpovědnosti

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PLANTRONICS PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SE VÝSLOVNĚ OMEZUJE NA CENU, KTEROU JSTE ZA VÝROBEK ZAPLATILI, NEBO NÁKLADY OPRAVY NEBO VÝMĚNY DANÉHO VÝROBKU NEBO JAKÉKOLI SOUČÁSTI NEBO DÍLU, KTERÉ PŘI NORMÁLNÍM POUŽITÍ SPRÁVNĚ NEFUNGUJÍ, PODLE TOHO, KTERÁ Z ČÁSTEK JE NIŽŠÍ. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH VÝŠE NEBUDE SPOLEČNOST PLANTRONICS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VÝROBKEM NEBO NEFUNKČNOSTÍ VÝROBKU, VČETNĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKŮ, ÚSPOR NEBO ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. SPOLEČNOST PLANTRONICS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNOU REKLAMACI TŘETÍ STRANY NEBO ZA REKLAMACI, KTEROU PODÁTE VY JMÉNEM TŘETÍ STRANY. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ NEHLEDĚ NA TO, ZDA JE ŽÁDÁNA NÁHRADA ŠKODY NEBO ZDA JE VZNESEN NÁROK PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO JAKO OBČANSKOPRÁVNÍ NÁROK (VČETNĚ NEDBALOSTI A OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK), SMLUVNÍ NÁROK NEBO JAKÝKOLI JINÝ. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMŮŽE ŽÁDNÁ OSOBA ODVOLAT NEBO POZMĚNIT. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT, I KDYŽ JSTE SPOLEČNOST PLANTRONICS NEBO JEJÍHO AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE UPOZORNILI NA MOŽNOST JAKÉKOLI PODOBNÉ NÁHRADY ŠKODY. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI VŠAK NEPLATÍ NA NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍHO ZRANĚNÍ.

Podle kterých zákonů se tato záruka řídí

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE ŘÍDÍ A VYKLÁDÁ PODLE ZÁKONŮ ZEMĚ, VE KTERÉ BYL VÝROBEK PŮVODNĚ ZAKOUPEN. U SPOTŘEBITELSKÝCH TRANSAKCÍ PODMÍNKY TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ S VÝJIMKOU ROZSAHU PŘÍPUSTNÉHO ZÁKONEM NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ POVINNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO VÝROBKU KUPUJÍCÍMU, ALE NAOPAK JE DOPLŇUJÍ.

U občanů Spojených států se jakékoli spory vyplývající z této omezené záruky nebo které se jinak týkají vašeho nákupu výrobku Plantronics, na který se vztahuje záruka, ať již na základě smlouvy, deliktu, podvodu nebo jakékoli jiné právní teorie, řídí zákonem státu, ve kterém v současné době pobýváte, bez ohledu na jeho zásady o střetu zákonů.

Jaká existují další zákonná práva

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT JEŠTĚ JINÁ PRÁVA, KTERÁ JSOU V KAŽDÉM STÁTĚ NEBO ZEMI ODLIŠNÁ. NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ OMEZENÍ NA DOMNĚLÉ ZÁRUKY, VÝLUKY NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEPOVOLUJÍ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. CHCETE-LI ZJISTIT SVÁ PRÁVA V PLNÉM ROZSAHU, DOPORUČUJEME VÁM, ABYSTE SI NASTUDOVALI ZÁKONY PŘÍSLUŠNÉHO STÁTU NEBO ZEMĚ.