Plantronics + Polycom. Nyní společně jako logo

Nákupní košík

Výrobek Množství Cena Dílčí součet
Mezisoučet v košíku

Omezená záruka v Evropě a v Africe

Podmínky této Omezené záruky společnosti Plantronics se vztahují na výrobky Plantronics zakoupené v Evropě a v Africe.

Na jakou dobu se záruka poskytuje?

Společnost Plantronics poskytuje devadesátidenní (90), jednoletou (1), dvouletou (2) nebo tříletou (3) omezenou záruku v závislosti na výrobku. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku a v záručních dokumentech v balení. Záruční doba začíná dnem zakoupení zcela nového a nepoužívaného výrobku prvním koncovým uživatelem. Společnost Plantronics bude jako podmínku k přijetí zboží do záruční opravy požadovat kopii původního dokladu o koupi prvního koncového uživatele. Vezměte na vědomí, že trvání záruky závisí na zákonech vaší země. Velmi doporučujeme ponechat si doklad o koupi, který slouží jako důkaz data nákupu produktu.

Společnost Plantronics zaručuje, že výrobky nebudou obsahovat vady materiálu a řemeslného provedení. Její závazek v rámci záruky je omezen (s výjimkou hrubé nedbalosti, která bude mít za následek smrt nebo úraz osoby) na bezplatnou opravu nebo výměnu vadného výrobku, pokud bude reklamace předložena před koncem příslušné záruční doby.

Co společnost Plantronics za účelem nápravy problému provede?

Ve shodě s touto omezenou zárukou provede společnost Plantronics dle své volby opravu nebo výměnu výrobku (a) s pomocí nových výrobků nebo součástí nebo s pomocí výrobků nebo součástí použitých, které budou svým výkonem a spolehlivostí rovny výrobkům novým, nebo (b) formou přepracování výrobku s pomocí nových součástí nebo nových a použitých nebo renovovaných součástí, které budou svým výkonem a spolehlivostí rovny novým, nebo (c) cestou výměny výrobku, který se již přestal vyrábět, za odpovídající dosud vyráběný výrobek.

Vrácení peněz je možné pouze na základě platných zákonů a za předpokladu, že bude výrobek vrácen v místě nákupu nebo na obdobném místě, protože společnost Plantronics může vyžadovat kopii účtenky. Může být účtováno poštovné a balné, pokud tak nezakazuje platný zákon dané země.

V případě výměny výrobku se vyměněný výrobek stane majetkem zákazníka a vrácený vadný výrobek nebo součást majetkem společnosti Plantronics. Všechny výrobky zaslané společnosti Plantronics za účelem výměny za bezvadné se stávají opět majetkem společnosti Plantronics.

V případě výrobků prodaných s individuálními vyměnitelnými bateriemi vyrobenými společností Plantronics platí, že pokud během záruční doby selže baterie, vymění společnost Plantronics tuto baterii. V případě výrobků prodaných s bateriemi, které nejsou vyměnitelné zákazníkem, platí, že pokud během záruční doby selže baterie, vymění společnost Plantronics celý výrobek.

V nepravděpodobném případě, že bude mít výrobek opakující se závadu a společnost Plantronics nebude schopna tuto závadu opravit nebo výrobek vyměnit za bezvadný, poskytne společnost Plantronics náhradní výrobek podle svého výběru, který bude ekvivalentní vadnému výrobku, který používáte. To bude představovat vaši jedinou náhradu za vadný neopravitelný a nevyměnitelný výrobek.

Po výměně

Záruka všech vyměněných nebo opravených výrobků trvá po zbytek původní záruční doby, nebo:

a) 30 dní původní 90denní záruky, nebo
b) 90 dní původní 12, 24 nebo 36 měsíční záruky,

dle toho, která je delší, nebo jinou udanou dobu v závislosti na platných zákonech.

Co není součástí této záruky?

1) Tato omezená záruka nepokrývá výrobky používané v kontaktních centrech, která nejsou určena k intenzivnímu použití
2) Dále nepokrývá výrobky provozované ve spojení se softwarem, periferními nebo pomocnými zařízeními, jako jsou baterie, nabíječky, adaptéry, zesilovače, sluchátka, spojovací kabely a napájení ("Pomocná zařízení"), které nebyly dodány nebo schváleny pro použití společnost Plantronics, ani škody těmito Pomocnými zařízeními způsobené výrobkům Plantronics
3) Dále se nevztahuje na škody způsobené (a) vyšší mocí (jako jsou záplavy), nehodou, požárem, nesprávným používáním, nedbalostí, neobvyklým fyzickým nebo elektrickým zatížením nebo úpravami, (b) nesprávnou nebo neschválenou instalací, zapojením, opravou, testováním nebo (c) jinou příčinou nad rámec běžného užívání
4) Dále neplatí pro výrobky testované, měněné, upravované, opravované nebo servisované jinými osobami než zástupci společnosti Plantronics (nebo některým z jejích autorizovaných servisních středisek)
5) A také pro výrobky, které mají: (a) odstraněná, upravená nebo vymazaná sériová čísla či vyznačení data, (b) sériová čísla na desce, která se navzájem neshodují, nebo sériová čísla na desce, která se neshodují s krytem, nebo (c) neodpovídající kryty či součásti nebo jiné než od společnosti Plantronics,
6) Rovněž pro spotřební náhradní díly a příslušenství (pokud není zjištěno, že nefungují či jsou poškozené při zakoupení produktu), např.:

 • Pouzdra a součásti pouzder
 • Modulární/speciální zástrčky nebo konektory
 • Kolébky
 • Sluchátkové oblouky
 • Šňůrky
 • Brašničky
 • Hlasové trubice
 • Ozdobná provedení
 • Přepínače
 • Vyjímatelné generické baterie (nevyrobené společností Plantronics)
 • Ušní koncovky, Sady s ušními koncovkami, Náušníky, Ušní úchyty a stabilizátor Ear Budeez™

PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPŘESTOUPENÍ ZÁKONA (A) NEMAJÍ TRVÁNÍ DELŠÍ NEŽ 90 DNÍ NEBO 1, 2 NEBO 3 ROKY OD DATA NÁKUPU V ZÁVISLOSTI NA VÝROBKU, (B) KONČÍ AUTOMATICKY S KONCEM TOHOTO OBDOBÍ A (C) V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU Z TÉTO ZÁRUKY VYJMUTY. SPOLEČNOST PLANTRONICS nenese odpovědnost za následné a náhodné škody, VČETNĚ (ALE NE VÝHRADNĚ) MAJETKOVÉ ÚJMY A ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z PORUŠENÍ PODMÍNEK JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

Společnost Plantronics neposkytuje žádné záruky, že software poskytovaný společností Plantronics splní vaše požadavky nebo bude fungovat ve spojení s jakýmikoliv hardware nebo aplikačním software třetích stran, že jeho provoz bude nepřerušený a bezchybný nebo že všechny vady softwarových produktů budou opraveny.

Žádné další záruky

Kromě výše uvedených informací a obsahu tištěné záruky přiložené k výrobkům, společnost Plantronics neposkytuje žádné další záruky, výslovné či předpokládané, dané zákonem či jinak, týkající se výrobků, jejich vhodnosti pro určitý účel, jejich kvality, prodejnosti či jiného hlediska.

Omezení odpovědnosti

Odpovědnost společnosti Plantronics za podmínek výše uvedené záruky je omezena na výměnu produktů, u nichž se prokáže vada materiálu nebo zpracování. Společnost Plantronics nenese žádnou odpovědnost, jinou než poskytovanou touto zárukou, k distributorovi, jehož jediný nápravný prostředek je uvedený společností Plantronics v této části. Společnost Plantronics není za žádných okolností odpovědná za náklady na dodání náhradního zboží distributorem nebo za jakékoli zvláštní, následné nebo náhodné škody či škody způsobené přílišným spoléháním na produkt, jakkoli způsobené, nenese ani teoretickou odpovědnost, i v případě, že byla společnost Plantronics upozorněna na možnost těchto škod. Tato omezení budou aplikována i při selhání základního účelu jakékoli omezené nápravy.

Jakým právem se tato záruka řídí

Tato omezená záruka se řídí zákony země, kde byl výrobek původně zakoupen, a byla sestavena podle nich. Pro účely obchodování se spotřebiteli podmínky omezené záruky obsažené v tomto prohlášení, pokud zákon nepovoluje něco jiného, nevylučují, neomezují ani neupravují, ale pouze doplňují zákonná práva spotřebitele ve vztahu k zakoupenému výrobku.

Postup uplatnění záruky

Před uplatněním záruky vám doporučujeme navštívit stránky www.plantronics.com/support/, kde získáte potřebné technické informace. Oprávněnou záruku obvykle přijmou a zpracují v prodejně, pokud ji uplatníte během prvních třiceti (30) dní od zakoupení výrobku, avšak tato doba se může lišit v závislosti na prodejci výrobku. Podrobnosti vám sdělí společnost Plantronics nebo prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili.

Záruční reklamace, které nebude možno vyřídit v prodejně, a další dotazy související s výrobky adresujte přímo společnosti Plantronics. Na stránkách www.plantronics.com/support/ naleznete naši databázi vědomostí, dále zde můžete zadávat dotazy, získat pomoc přes Internet nebo hovořit přímo se zástupcem společnosti.

Pokud chcete v rámci této omezené záruky nahlásit jakoukoliv závadu výrobku společnosti Plantronics nebo prodejci, učiňte tak v rozumné době od zjištění závady a jedině před vypršením záruční doby.

Pozáruční servis

Pokud vypršela záruční doba vašeho výrobku, naši obchodní partneři zajistí, aby vaše podnikání mohlo nerušeně pokračovat dále. Kromě naší standardní dvouleté záruční doby mohou zákazníci u výrobků do kontaktních center a kanceláří zažádat o smlouvu o údržbě k zajištění rychlé výměny a nerušeného chodu podnikání zákazníka.

Kromě výše zmíněných služeb vysoké kvality nabízí společnost Plantronics také celou řadu dalších služeb. Více informací získáte u prodejce nebo na stránkách www.plantronics.com/support/