Plantronics + Polycom. Nyt yhdessä logo

Ostoskori

Tuote Kappalemäärä Hinta Välisumma
Ostoskorin välisumma

Plantronicsin maailmanlaajuinen rajoitettu takuu

Rajoitettu takuu – Eurooppa ja Afrikka (E&A)

Tämän Plantronicsin maailmanlaajuisen rajoitetun takuun (jäljempänä "Rajoitettu takuu") ehdot koskevat Plantronics-tuotteiden ostoa.

Ketä Rajoitettu takuu koskee?

Euroopassa ja Afrikassa sijaitsevien asiakkaiden tulee perehtyä "Rajoitettu takuu Euroopassa ja Afrikassa" -käyttöehtoihin, joissa on selvitetty aluekohtaiset takuuta koskevat tiedot ja edellytykset. Käyttöehdot ovat luettavissa myös osoitteessa http://www.plantronics.com/warranty.

Tämä Rajoitettu takuu antaa ensimmäiselle loppukäyttäjälle nimenomaisia, rajoitettuja, Plantronicsia (valmistaja) koskevia oikeuksia.

Mitä tuotteita Rajoitettu takuu koskee?

Rajoitettu takuu koskee Plantronics-tuotteita, jotka on ostettu alkuperäisessä Plantronics-pakkauksessa Plantronicsilta, sen tytäryhtiöltä tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Takuuhuollon saaminen

Yhdessä maassa tai yhdellä alueella ostetut tuotteet kuuluvat takuuhuollon piiriin sellaisissa muissa maissa ja sellaisilla alueilla, joilla Plantronics tai sen valtuuttamat palveluntarjoajat tarjoavat takuuhuoltoa kyseisen tuotteen mallille. Sovellettava Takuuaika on kuitenkin se, joka tuotteelle on annettu ostomaassa. Takuuehdot (mukaan lukien tässä mainitut), huollon saatavuus ja huoltoaika saattavat vaihdella maan tai alueen mukaan. Takuuhuollon tavanomainen kesto vaihtelee varaosien paikallisen saatavuuden mukaan. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Plantronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Yhdysvalloissa takuuhuoltopalvelua haluavien asiakkaiden tulee pyytää takuuhuoltoa osoitteessa www.plantronics.com/warranty.

Euroopassa tai Afrikassa takuuhuoltopalveluita haluavien asiakkaiden tulee tutustua "Rajoitettu takuu Euroopassa ja Afrikassa"-käyttöehtoihin, jotka ovat luettavissa myös osoitteessa www.plantronics.com/warranty.

Tietoja huoltopalveluista muissa maissa saa osoitteesta www.plantronics.com/warranty tai paikalliselta valtuutetulta Plantronics-jälleenmyyjältä.

Kuinka pitkään takuu on voimassa?

Takuuaika alkaa ostopäivästä. Päivätty ostokuitti on tuotteen ostotodistus. Takuuaika vaihtelee tuotteittain ja on yleensä yksi, kaksi tai kolme vuotta. Tuotteen takuuaika ("Takuuaika") on mainittu Plantronics-tuotteen alkuperäisessä pakkauksessa tai Plantronicsin ostohetkellä tarjoamissa käyttötiedoissa. Takuuajan päättyessä Plantronicsille tämän Rajoitetun takuun nojalla kuuluva velvoite korjata tai vaihtaa tuotteet, joissa ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja, raukeaa.

Mitä tuotteita Rajoitettu takuu ei kata?

Tämä Rajoitettu takuu ei kata 1) tuotteita, jotka on ostettu ilman Plantronicsin valtuutusta toimivalta jälleenmyyjältä, 2) puhelinpalvelukeskuksessa käytettyjä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu puhelinpalvelukeskuskäyttöön, 3) tuotteita, jotka on ostettu verkkohuutokaupasta, 4) tuotteita, joita käytetään yhdessä sellaisten ohjelmistojen, oheis- tai apulaitteiden, kuten akkujen, latureiden, sovittimien, kuulokkeiden, liitinkaapeleiden ja virtalähteiden ("Apulaitteet") kanssa, joita Plantronics ei ole toimittanut tai muuten hyväksynyt käytettäväksi Plantronics-tuotteiden kanssa, tai Plantronics-tuotteille tai apulaitteille edellä mainitusta käytöstä aiheutunutta vahinkoa, 5) vahinkoa, joka johtuu (a) onnettomuudesta, tulipalosta, väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, epätavanomaisesta fyysisestä tai sähköisestä kuormituksesta tai laitteeseen tehdyistä muutoksista, (b) väärin tai ilman valtuutusta suoritetusta asennuksesta, johdotuksesta, korjauksesta, testauksesta tai (c) tuotteen käytöstä tavalla, joka poikkeaa Plantronicsin julkaisemista ohjeista, 6) tapauksia, joissa joku muu kuin Plantronics (tai sen valtuuttama huoltoliike) testaa, muuttaa, muuntelee tai huoltaa tuotteita jollakin tavalla, 7) tuotteita, joissa (a) on sarjanumero tai päivämäärätarra, jotka on poistettu tai joita on muutettu tai (b) ei ole vaatimuksia vastaavia tai Plantronics-merkkisiä koteloita tai osia ja 8) kuluvia varaosia ja lisävarusteita (paitsi jos ne eivät toimi tai ovat rikki tuotteen ostohetkellä), kuten

 • a. Kotelot ja kotelon osat
 • b. Moduuliliittimet
 • c. Telineet
 • d. Pääpannat
 • e. Kaulanauhat
 • f. Säilytyspussit
 • g. Ääniputket
 • h. Koristeelliset viimeistelyt
 • i. Kytkimet
 • j. Korvatyynyt, korvatyynypakkaukset, korvasangat ja Ear Budeez
 • k. Asiakkaan vaihdettavissa olevat akut

Toimet ongelmien korjaamiseksi

Takuuaikana Plantronics harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa tuotteet, joissa ilmenee materiaali- tai valmistusvika, jos asiakas kertoo Plantronicsille viasta ja palauttaa tuotteen Plantronicsille seuraavassa kuvatulla tavalla.

Plantronics saattaa tämän Rajoitetun takuun nojalla käyttää tuotteiden korjaamiseen ja vaihtoon (a) uusia tai käytettyjä tuotteita, osia tai komponentteja, joiden suorituskyky ja luotettavuus ovat uutta vastaavia tai (b) uusiovalmistettuja tuotteita, joissa on käytetty uusia komponentteja tai uusia ja käytettyjä tai kunnostettuja komponentteja, joiden suorituskyky ja luotettavuus ovat uutta vastaavia tai (c) tuotannosta poistunutta alkuperäistä tuotetta vastaavaa tuotetta. Jos näissä vaihdetuissa tai korjatuissa tuotteissa, osissa tai komponenteissa ilmenee materiaali- tai valmistusvika joko korjausta/vaihtoa seuraavien 12 kuukauden aikana tai ennen sen tuotteen Takuuajan loppua, joka vaihdettiin tai johon osat tai komponentit asennettiin, Plantronics korjaa tai vaihtaa nämä tuotteet tai osat harkintansa mukaan.

Mikäli tuotteen akku on tuotteelle tarkoitettu, asiakkaan vaihdettavissa, Plantronicsin valmistama ja vioittuu Takuuaikana, Plantronics vaihtaa akun. Mikäli sellaisen tuotteen akku, jota ei ole tarkoitettu käyttäjän vaihdettavaksi, vioittuu Takuuaikana, Plantronics vaihtaa tuotteen.

Kun tuote tai osa vaihdetaan, vaihdossa saatu tuote siirtyy asiakkaan omistukseen, ja palautettu tuote tai osa siirtyy Plantronicsin omistukseen.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että asiakkaan tuotteessa ilmenee toistuvia vikoja tai Plantronics ei voi korjata tai vaihtaa tuotetta, Plantronics toimittaa asiakkaalle valitsemansa korvaavan tuotteen, jonka suorituskyky vastaa alkuperäistä tuotetta. Viallisia tuotteita ei hyvitetä muilla tavoin.

Mitä rajoituksia ja poissulkemisia Rajoitettuun takuuseen liittyy?

PLANTRONICS EI ANNA MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA NIMENOMAISIA TAKUITA, JA LISÄKSI PLANTRONICS SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, JOTKA EIVÄT SISÄLLY TÄHÄN RAJOITETTUUN TAKUUSEEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLISTEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ SEN SALLII, PLANTRONICS SANOUTUU IRTI KAIKISTA OLETETUISTA TAKUISTA JA EHDOISTA MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA JA SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. YHDYSVALLOISSA TEHTÄVISSÄ KAUPOISSA KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI OLETETTU MYYNTIKELPOISUUSEHTO, TYYDYTTÄVÄ LAATU TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON RAJOITETTU KOSKEMAAN VAIN TAKUUAIKAA SITEN KUIN OSTOTAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ SAADUSSA PLANTRONICSIN AINEISTOISSA TODETAAN.

Plantronics ei anna mitään takuita siitä, että Plantronicsin toimittama ohjelmisto vastaa asiakkaan vaatimuksia tai että se sopii yhteen kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden tai sovellusten kanssa, että ohjelmistotuotteet toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi tai että kaikki ohjelmistotuotteiden viat korjataan.

Vastuurajoitus

TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN MUKAINEN PLANTRONICSIN ENIMMÄISVASTUU RAJOITTUU SIIHEN HINTAAN, JONKA ASIAKAS MAKSOI TUOTTEESTA, TAI HINTAAN, JONKA ASIAKAS MAKSOI TAVANOMAISESSA KÄYTÖSSÄ VIOITTUNEEN TUOTTEEN, JONKIN SEN KOMPONENTIN TAI OSAN KORJAAMISESTA TAI VAIHTAMISESTA. PLANTRONICS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN TOIMIMATTOMUUDESTA AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TULON TAI SÄÄSTÖJEN MENETYS TAI ERITYISET, SATUNNAISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT. PLANTRONICSIN VAHINGONKORVAUSVASTUU EI ULOTU KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TAI ASIAKKAAN KOLMANNEN OSAPUOLEN PUOLESTA ESITTÄMIIN VAATEISIIN. TÄMÄ VASTUURAJOITUS ON VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, HAETAANKO VAHINGONKORVAUSTA TAI TEHDÄÄNKÖ VAADE TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN NOJALLA, VAHINGONKORVAUKSEEN PERUSTUVANA VAATEENA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA ANKARA TUOTEVASTUU), SOPIMUSVAATEENA VAI MUUNTYYPPISENÄ VAATEENA. KUKAAN HENKILÖ EI VOI LUOPUA TÄSTÄ VASTUURAJOITUKSESTA EIKÄ TÄYDENTÄÄ SITÄ. TÄMÄ VASTUURAJOITUS ON VOIMASSA, VAIKKA ASIAKAS OLISI ILMOITTANUT PLANTRONICSILLE TAI SEN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄMÄ VASTUURAJOITUS EI KUITENKAAN KOSKE HENKILÖVAHINKOJA KOSKEVIA VAATEITA.

Mitä lakia takuuseen sovelletaan?

TÄHÄN RAJOITETTUUN TAKUUSEEN JA SEN TULKINTAAN SOVELLETAAN SEN MAAN LAKIA, JOSSA TUOTE ALUNPERIN OSTETTIIN. KULUTTAJAKAUPPOJEN OSALTA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ESITETYT RAJOITETUN TAKUUN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA ASIAKKAAN OIKEUKSIA, PAITSI LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, VAAN NIITÄ SOVELLETAAN NIIDEN PAKOLLISTEN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN LISÄKSI, JOTKA KOSKEVAT TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIÄ ASIAKKAALLE.

Yhdysvalloissa asuvien asiakkaiden nykyisen asuinosavaltion lakeja sovelletaan kaikkiin riita-asioihin, jotka johtuvat tästä Rajoitetusta takuusta tai liittyvät Rajoitetun takuun suojaaman Plantronics-tuotteen ostoon huolimatta siitä, liittyykö riita-asia sopimukseen, rikkomusperusteiseen toimintaan, petokseen vai johonkin muuhun oikeusteoriaan.

Muut mahdolliset lakisääteiset oikeudet

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETTYJÄ LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA. ASIAKKAALLA SAATTAA OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA SAATTAVAT VAIHDELLA OSAVALTIOSTA TAI MAASTA RIIPPUEN. JOTKUT OSAVALTIOT JA MAAT EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITUKSIA TAI POISSULKEMISIA, JOTEN ON MAHDOLLISTA, ETTEIVÄT YLLÄ MAINITUT RAJOITUKSET KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. ASIAKAS VOI SELVITTÄÄ ITSELLEEN KUULUVAT OIKEUDET TUTUSTUMALLA SOVELLETTAVAAN KANSALLISEEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN.