Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

מדריכים למשתמש והדרכות

מצא מדריכים למשתמש, מדריכי הפעלה מהירה, וגיליונות מוצר.

Filter by

הצהרות תאימות

תנאי שימוש

תיעוד זה מוגן בזכויות יוצרים על-ידי Plantronics ואין אפשרות לשנותו או לשכפלו ללא אישור מפורש בכתב מאת Plantronics. הודעה זו מעניקה לך את ההרשאות הבאות: אתה יכול להוריד, להעתיק למדיה אחרת ולהדפיס תיעוד זה לשימוש אישי בלבד. אינך ראשי למכור מכירה חוזרת, בין אם בדפוס או בתבנית אלקטרונית, תיעוד כלשהו. עליך לכלול את הודעת זכויות היוצרים אם אתה יוצר עותקים כלשהם של תיעוד זה.