Plantronics + Polycom. 이제 하나된 logo

장바구니

제품 수량 가격 소계
장바구니 소계

Blackwire 5200 제품 정보

문서 ID :
000023584
User-added image User-added image 기능 및 사양
 • 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다. USB-C, USB-A
 • USB를 통해 PC에 연결
 • 경량 슬링 머리띠
 • 인라인 응답 / 종료, 음량 조절 및 음소거
 • 시끄러운 환경에서 향상된 성능
 • 수동적 교합
 • 음성 안내
 • 동적 음소거 경고
박스에 뭐가 들어 있어요
 • 헤드폰
 • 인라인 컨트롤러
 • 소프트 휴대용 케이스
 • 사용자 설명서
 • 보증 카드
부품 번호
 • 207576-01 - BLACKWIRE 5220, C5220, USB-A, WW
 • 207576-03 - BLACKWIRE 5220, C5220, USB-A, (BULK), WW
 • 207576-0112 - BLACKWIRE 5220, C5220, USB-A, (DAAS-12), WW
 • 207576-0124 - BLACKWIRE 5220, C5220, USB-A, (DAAS-24), WW
 • 207576-0136 - BLACKWIRE 5220, C5220, USB-A, (DAAS-36), WW
 • 207577-01 - BLACKWIRE 5210, C5210, USB-A, WW
 • 207577-03 - BLACKWIRE 5210, C5210, USB-A, (BULK), WW
 • 207577-0112 - BLACKWIRE 5210, C5210, USB-A, (DAAS-12), WW
 • 207577-0124 - BLACKWIRE 5210, C5210, USB-A, (DAAS-24), WW
 • 207577-0136 - BLACKWIRE 5210, C5210, USB-A, (DAAS-36), WW
 • 207586-01 - BLACKWIRE 5220, C5220 USB-C, WW
 • 207586-03 - BLACKWIRE 5220, C5220 USB-C, (BULK), WW
 • 207586-0112 - BLACKWIRE 5220, C5220 USB-C, (DAAS-12), WW
 • 207586-0124 - BLACKWIRE 5220, C5220 USB-C, (DAAS-24), WW
 • 207586-0136 - BLACKWIRE 5220, C5220 USB-C, (DAAS-36), WW
 • 207587-01 - BLACKWIRE 5210, C5210 USB-C, WW
 • 207587-03 - BLACKWIRE 5210, C5210 USB-C, (BULK), WW
 • 207587-0112 - BLACKWIRE 5210, C5210 USB-C, (DAAS-12), WW
 • 207587-0124 - BLACKWIRE 5210, C5210 USB-C, (DAAS-24), WW
 • 207587-0136 - BLACKWIRE 5210, C5210 USB-C (DAAS-36), WW

No Results Found

필터링 기준