Plantronics + Polycom. Nu samen als logo

Winkelwagen

Product Hoeveelheid Prijs Subtotaal
Winkelwagen subtotaal

WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE

Beperkte garantie in Europa en Afrika (E&A)

De voorwaarden van deze wereldwijde beperkte garantie van Plantronics ("Beperkte garantie") is van toepassing op aankopen van Plantronics-producten.

Doelgroep van deze beperkte garantie

Consumenten in Europa en Afrika, raadpleeg de voorwaarden voor de "Beperkte garantie in Europa en Afrika". U kunt deze ook vinden op http://www.plantronics.com/warranty voor de specifieke garantie-informatie en -vereisten voor deze regio's.

Plantronics, de fabrikant, verleent u, de oorspronkelijke eindgebruiker-koper, middels deze beperkte garantie uitdrukkelijke beperkte garantierechten.

De producten waarop deze beperkte garantie betrekking heeft

Deze beperkte garantie is van toepassing op producten van Plantronics die in de oorspronkelijke verpakking van Plantronics, zijn dochterbedrijven of erkende leveranciers zijn gekocht.

Verkrijgen van garantieservice

Producten die in een land of regio worden gekocht, vallen onder de garantieservice in andere landen en regio's waar Plantronics of zijn erkende serviceproviders garantie bieden voor hetzelfde productmodelnummer. De garantieperiode van het land van aankoop blijft echter van toepassing. De garantievoorwaarden (waaronder de voorwaarden in dit document), servicebeschikbaarheid en serviceresponstijden kunnen van land tot land en regio tot regio verschillen. De standaardresponstijd voor garantieservice kan afhankelijk van de plaatselijke beschikbaarheid van onderdelen variëren. Neem contact op met de erkende serviceprovider van Plantronics in uw regio voor meer informatie.

Bezoek voor het aanvragen van garantieservice in de Verenigde Staten www.plantronics.com/warranty.

Raadpleeg de voorwaarden voor "Beperkte garantie in Europa en Afrika" voor het verkrijgen van garantieservice in Europa en Afrika. U vindt deze ook op www.plantronics.com/warranty

Voor garantieservice in alle andere landen, bezoek www.plantronics.com/warranty of neem contact op met uw plaatselijke erkende Plantronics-leverancier.

De dekkingsperiode

Het garantietermijn begint op de datum van aankoop. Uw kassabon met de datum van aankoop is uw koopbewijs. De garantieperiode varieert per product en is doorgaans 1, 2 of 3 jaar. Raadpleeg de oorspronkelijke productverpakking van Plantronics of de gebruikersinformatie die u van Plantronics hebt gekregen tijdens de aankoop voor de specifieke garantietermijn van uw product ("Garantieperiode"). De verplichting van Plantronics in het kader van deze beperkte garantie, namelijk de reparatie of vervanging van producten die materiaal- of fabricagefouten vertonen, eindigt bij het aflopen van de garantieperiode.

Producten die niet vallen onder deze beperkte garantie

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op: 1) producten die van een niet-erkende leverancier zijn gekocht; 2) gebruik van producten in callcenters die niet zijn ontwikkeld voor gebruik in callcenters; 3) producten die via online veilingen zijn gekocht; 4) producten die worden gebruikt in combinatie met software, rand- of hulpapparatuur zoals, hoewel niet beperkt tot, batterijen, opladers, adapters, headsets, aansluitingskabels en stroomvoorzieningen ("Hulpapparatuur") die niet zijn geleverd of anderszins zijn gegarandeerd door Plantronics voor gebruik met Plantronics-producten of schade aan Plantronics-producten of hulpapparatuur als gevolg van dergelijk gebruik; 5) schade veroorzaakt door (a) ongeluk, brand, verkeerd gebruik, onachtzaamheid, niet-standaard fysieke of elektrische belasting of wijzigingen; (b) oneigenlijke of niet-geautoriseerde installatie, bedrading, reparatie, testen of (c) gebruik van de producten dat niet in de door Plantronics gepubliceerde richtlijnen is opgenomen; 6) instanties waarbij andere partijen dan Plantronics de producten testen, aanpassen, wijzigen of onderhouden; 7) producten (a) waarvan de serienummers of datumcodes zijn verwijderd of gewijzigd, of (b) met afwijkende behuizingen of onderdelen of behuizingen of onderdelen van andere producenten dan Plantronics; en 8) verbruiksartikelen en onderdelen (behalve wanneer deze bij aankoop van het product niet functioneren of defect zijn), zoals:

 • a. Opbergmaterialen
 • b. Modulaire stekkers
 • c. Houders
 • d. Hoofdbeugels
 • e. Omhangkoorden
 • f. Opbergtassen
 • g. Spreekbuisjes
 • h. Decoratieve afwerking
 • i. Schakelaars
 • j. Oordopjes, oordopsets, oorkussens, oorhaakjes en Ear Budeez
 • k. Door gebruiker vervangbare standaardbatterijen

Hoe wij problemen oplossen

Tijdens de garantieperiode repareert of vervangt Plantronics naar eigen keuze producten die materiaal- of fabricagefouten vertonen indien u Plantronics hiervan op de hoogte stelt en de producten op de hieronder beschreven wijze aan Plantronics retourneert.

Plantronics repareert of vervangt onder deze beperkte garantie producten (a) door nieuwe of reeds gebruikte producten, onderdelen, of componenten die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe items, of (b) door opnieuw gefabriceerde producten waarin nieuwe componenten of nieuwe en gebruikte of gereviseerde componenten worden gebruikt die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe items, of (c) door een product dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke product dat uit roulatie is genomen. Indien deze vervangen of gerepareerde producten, onderdelen of componenten voor een periode langer dan 12 maanden na hun reparatie en/of vervanging of gedurende de restduur van de garantieperiode voor het product dat zij vervangen of waarin zij zijn geïnstalleerd materiaal- of fabricagefouten vertonen, repareert of vervangt Plantronics naar eigen inzicht deze producten of onderdelen.

Voor producten die zijn verkocht met aangepaste, door de gebruiker vervangbare batterijen die zijn gefabriceerd door Plantronics, vervangt Plantronics de batterij indien deze tijdens de garantieperiode defect raakt. Voor producten die zijn verkocht met batterijen die niet door de gebruiker vervangbaar zijn, vervangt Plantronics het product indien de batterij tijdens de garantieperiode defect raakt.

Wanneer een product of onderdeel is vervangen, wordt het vervangen artikel uw eigendom en het geretourneerde product of onderdeel wordt eigendom van Plantronics.

Mocht uw product nogmaals defect raken of Plantronics is niet in staat het product te repareren of te vervangen, geeft Plantronics u een vervangend product geselecteerd door Plantronics dat identiek of soortgelijk is aan uw product wat betreft prestaties. Dit is uw exclusieve verhaal voor een defect product.

Uitsluitingen en beperken van deze beperkte garantie

PLANTRONICS GEEFT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE, HETZIJ GESCHREVEN OF MONDELING, EN PLANTRONICS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF DIE NIET IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZIJN OPGENOMEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING VAN RECHTSGEBIEDEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN WIJST PLANTRONICS ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, WAARONDER IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ALLE TRANSACTIES DIE PLAATSVINDEN IN DE VERENIGDE STATEN ZIJN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, JUISTE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE ZOALS DEZE DOOR PLANTRONICS WORDT VERSTREKT BIJ DE ONTVANGEN MATERIALEN OP HET MOMENT VAN AANKOOP.

Het bedrijf geeft geen garantie dat de software die Plantronics levert, voldoet aan uw behoeften of werkt in combinatie met iedere hardware of softwaretoepassingen van derden, dat de werking van softwareproducten ononderbroken of foutloos is of dat alle gebreken in de softwareproducten worden verholpen.

Beperking van aansprakelijkheid

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PLANTRONICS ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT HET LAAGSTE BEDRAG VAN DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT OF VOOR DE KOSTEN VOOR REPARATIE OF VERVANGING VAN DAT PRODUCT OF COMPONENT OF ONDERDEEL DAT BIJ NORMAAL GEBRUIK GEBREKEN VERTOONT. BEHALVE ALS HIERBOVEN AANGEGEVEN, IS PLANTRONICS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET PRODUCT OF HET NIET FUNCTIONEREN VAN HET PRODUCT, WAARONDER DERVING VAN WINST, SPAARTEGOEDEN OF SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. PLANTRONICS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VORDERINGEN INGEDIEND DOOR DERDEN OF DOOR U IN NAAM VAN DERDEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING IN HET GEVAL VERGOEDING WORDT GEËIST OF EEN VORDERING WORDT INGEDIEND ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE OF EEN VORDERING WEGENS ONRECHTMATIGE DADEN (WAARONDER NALATIGHEID EN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID), EEN CONTRACTVORDERING OF IEDERE ANDERE VORDERING. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID KAN DOOR NIEMAND WORDEN AFGEWEZEN OF GEWIJZIGD. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID BLIJFT VAN KRACHT, ZELFS INDIEN U PLANTRONICS OF EEN ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN PLANTRONICS HEBT GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS ECHTER NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN INZAKE PERSOONLIJK LETSEL.

Toepasselijk recht van deze garantie

OP DEZE BEPERKTE GARANTIE ZIJN DE WETTEN EN JURISPRUDENTIE VAN TOEPASSING VAN HET LAND WAARIN HET PRODUCT OORSPRONKELIJK IS GEKOCHT. DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE IN DIT DOCUMENT HOUDEN VOOR CONSUMENTTRANSACTIES, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GEEN BEPERKING, WIJZIGING OF UITSLUITING VAN DE VOORGESCHREVEN WETTELIJKE RECHTEN IN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

Voor ingezetenen van de Verenigde Staten geldt dat op geschillen die voortvloeien uit deze beperkte garantie of die anderszins verband houden met uw aankoop van het Plantronics-product, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, fraude of enige andere juridische theorie, de wetgeving van toepassing is van de staat waarin u momenteel ingezetene bent, met uitsluiting van bepalingen in verband met conflicterende wetgevingen.

Mogelijke andere toepasselijke juridische rechten

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN. U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE KUNNEN VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT OF VAN LAND TOT LAND. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TOE ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. RAADPLEEG DE WETTEN VAN DE BETREFFENDE STAAT OF HET BETREFFENDE LAND VOOR EEN VOLLEDIGE DEFINITIE VAN UW RECHTEN.