Plantronics + Polycom. Nu samen als logo

Winkelwagen

Product Hoeveelheid Prijs Subtotaal
Winkelwagen subtotaal

Beperkte garantie in Europa en Afrika (E&A)

De voorwaarden van deze beperkte garantie van Plantronics zijn van toepassing op de aanschaf van producten van Plantronics die zijn aangekocht in Europa en in Afrika.

Wat wordt verstaan onder de garantieperiode?

Plantronics biedt een beperkte garantie van negentig (90) dagen, of één (1), twee (2) of drie (3) jaar, afhankelijk van het product. De garantieperiode staat vermeld op de productverpakking en in de documenten in de doos. De garantieperiode begint op de aankoopdatum van een nieuw, ongebruikt product door de eerste eindgebruiker. Plantronics zal een afschrift van het originele aankoopbewijs van de eerste eindgebruiker vereisen als voorwaarde voor de garantieservice. De garantieperiode is afhankelijk van de wetgeving in uw land. We raden u ten zeerste aan uw aankoopbon te bewaren als bewijs van de aankoopdatum van dit product.

Plantronics garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, waarbij haar verplichtingen krachtens deze garantie beperkt zijn (met uitzondering van gevallen van grove nalatigheid met de dood of lichamelijk letsel tot gevolg) tot reparatie of vervanging op eigen kosten, op voorwaarde dat er een claim is ingediend binnen de garantieperiode van het product.

Wat doet Plantronics om problemen op te lossen?

Uit hoofde van deze beperkte garantie kan Plantronics, naar eigen inzicht, producten vervangen of herstellen (a) met nieuwe of eerder gebruikte producten, onderdelen of componenten die vergelijkbaar zijn met nieuwe producten wat de werking en betrouwbaarheid betreft, of (b) met opnieuw vervaardigde producten waarbij nieuwe componenten zijn gebruikt, of nieuwe en gebruikte componenten, of componenten die opnieuw in goede staat zijn gebracht, die vergelijkbaar zijn met nieuwe componenten wat de werking en betrouwbaarheid betreft, of (c) met een product dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke product dat niet meer verkrijgbaar is.

Restitutie van de aankoopprijs is alleen van toepassing in gevallen waarin wordt voorzien in de toepasselijke wetgeving en op voorwaarde dat het product, inclusief een kopie van het aankoopbewijs, wordt ingeleverd op de plaats van aankoop of een andere door Plantronics aangeduide plaats. Mogelijk zijn verzend- en verwerkingskosten van toepassing, tenzij dit niet is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Indien een product of onderdeel wordt vervangen, wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom en wordt het geretourneerde product of onderdeel eigendom van Plantronics. Alle producten die Plantronics ter vervanging ontvangt, worden eigendom van Plantronics.

Bij producten die een aangepaste, door de gebruiker vervangbare, en door Plantronics vervaardigde batterij bevatten, wordt de batterij door Plantronics vervangen indien de batterij tijdens de garantieperiode defect raakt. Bij producten die een niet-vervangbare batterij bevatten, wordt het product door Plantronics vervangen indien de batterij tijdens de garantieperiode defect raakt.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw product herhaaldelijk gebreken vertoont of dat Plantronics niet in staat is het product te repareren of te vervangen, verschaft Plantronics u een door Plantronics geselecteerd vervangend product dat wat de werking betreft hetzelfde is als, of gelijkwaardig is aan uw product. Dit is uw enige verhaalmogelijkheid voor een gebrekkig product.

Na vervanging

Voor vervangen/gerepareerde producten wordt garantie verleend voor de resterende duur van de oorspronkelijke garantieperiode, of:

a) 30 dagen van de oorspronkelijke 90 dagen garantie, of
b) 90 dagen van de oorspronkelijke 12, 24 of 36 maanden garantie,

welke hiervan het langst duurt, of gedurende een extra periode die mogelijk in uw rechtsgebied van toepassing is.

Uitsluiting van garantie

Deze beperkte garantie geldt niet voor:

1) producten die worden gebruikt in contactcenters en die niet bedoeld zijn voor intensief gebruik;
2) producten die worden gebruikt in combinatie met software, rand- of nevenapparatuur, zoals onder andere batterijen, laders, adapters, versterkers, headsets, aansluitkabels en stroomvoorziening (hierna: "nevenapparatuur"), die niet door Plantronics zijn verschaft of anderszins zijn goedgekeurd door Plantronics voor het gebruik in combinatie van Plantronics-producten of schade aan de Plantronics-producten of nevenapparatuur door dergelijk gebruik;
3) gebreken veroorzaakt door (a) overmacht (zoals een overstroming), ongeval, brand, verkeerd gebruik, nalatigheid, ongebruikelijke fysieke of elektrische spanning of aanpassingen; (b) onjuiste of niet-toegestane installatie, bedrading, reparatie, tests of (c) andere oorzaken buiten het normale gebruik;
4) gebeurtenissen waarbij anderen dan Plantronics (of haar bevoegde dienstencentra) tests, wijzigingen, reparaties of aanpassingen verrichten of anderszins diensten aan de producten uitvoeren;
5) producten waarvan (a) serienummers of datumcodes zijn verwijderd, zijn gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt; (b) de serienummers op de kaart niet met elkaar overeenkomen, of waarvan de serienummers op de kaart niet overeenkomen met de serienummers op de behuizing; of (c) de behuizingen of onderdelen niet conform met, of niet van Plantronics zijn;
6) verbruiksonderdelen en accessoires (tenzij deze bij aankoop van het product niet blijken te werken of defect blijken te zijn), zoals:

 • Opbergdoosjes en onderdelen
 • Modulaire stekkers/speciale stekkers of aansluitkabels
 • Houders
 • Hoofdbeugels
 • Omhangkoorden
 • Opberghoesjes, etuitjes
 • Spreekbuisjes
 • Decoratieve afwerking
 • Schakelaars
 • Verwijderbare gangbare (niet door Plantronics vervaardigde) batterijen
 • Oordopjes, oordopsets, oorkussens, oorhaakjes en Ear Budeez™

IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID (A) ZIJN BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN 90 DAGEN OF 1, 2 OF 3 JAAR VANAF DE AANKOOPDATUM, AFHANKELIJK VAN HET DESBETREFFENDE PRODUCT, (B) WORDEN AUTOMATISCH BEËINDIGD NA DIE PERIODE, EN (C) WORDEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, UITGESLOTEN. PLANTRONICS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR gevolgschade en incidentele schade, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER ENIGE BEPERKING, VERLIES VAN EIGENDOM EN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT SCHENDING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. DEZE GARANTIEVORMEN worden uitgesloten IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Er wordt niet gegarandeerd dat de door Plantronics verschafte software aan uw eisen voldoet of werkt in combinatie met hardware of met door derden verschafte applicatiesoftwareproducten, dat de softwareproducten zonder onderbrekingen of vrij van fouten werkt, of dat alle gebreken in de softwareproducten worden hersteld.

Geen andere garanties

Met uitzondering van de hierboven en in de gedrukte garantiebepalingen bij de producten vastgelegde garantiebepalingen biedt Plantronics geen enkele andere garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, wettelijk noch in enige andere vorm, met betrekking tot de producten, hun geschiktheid voor een bepaald doel, hun kwaliteit, hun verkoopbaarheid of anderszins.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Plantronics krachtens de voorwaarden van onderhavige garantie is beperkt tot vervanging van producteenheden met materiaal- en fabricagefouten. De aansprakelijkheid van Plantronics is zoals beschreven in de garantievoorwaarden voor de distributeur, wiens enige verhaalmogelijkheid door Plantronics in deze sectie is beschreven. In geen geval is Plantronics aansprakelijk voor de kosten voor het verstrekken van vervangende goederen door de distributeur of voor enige speciale of incidentele schade, betrouwbaarheids- of vervolgschade, ongeacht de oorzaak, of onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, zelfs als Plantronics op de hoogte was de mogelijkheid van deze schade. Deze beperkingen gelden ongeacht de rechtmatigheid van enige andere aansprakelijkheidsbepaling.

Welk recht is van toepassing op deze garantie?

Op deze beperkte garantie is het recht van toepassing van het land waarin het product oorspronkelijk is aangekocht. Met betrekking tot consumententransacties vormen deze beperkte garantievoorwaarden van deze verklaring geen uitsluiting, beperking of wijziging, behoudens voorzover de wet dat toestaat, maar een aanvulling op de dwingend rechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de verkoop van dit product aan u.

Verkrijgen van garantie

Voor u aanspraak maakt op garantie, raden wij u aan een bezoek te brengen aan www.plantronics.com/support/ voor technische ondersteuning. Geldige aanspraken op garantie worden doorgaans gedurende de eerste dertig (30) dagen na aankoop behandeld door het verkooppunt. Deze periode kan echter afwijken, afhankelijk van de aankooplocatie van uw product. Neem voor meer informatie contact op met Plantronics of de handelaar waar u het product hebt gekocht.

Als alternatief biedt Plantronics een eenvoudig online systeem aan dat 24/7 beschikbaar is, waar u een defect product kunt aanmelden en een vervangend product kunt aanvragen. U kunt uw product registreren op www.plantronics.com/support/. Ter bepaling van de aanvang van de garantieperiode, vragen wij u om een aankoopbewijs van de eerste eindgebruiker of de datumcode op het product te tonen.

Aanspraken op garantie die niet door het verkooppunt kunnen worden behandeld en andere vragen met betrekking tot het product, dient u direct aan Plantronics te richten. U kunt onze Knowledge Base raadplegen, een vraag stellen, service ontvangen via internet of rechtstreeks spreken met een medewerker via www.plantronics.com/support/.

Bij iedere aanspraak op garantie krachtens deze beperkte garantie dient u Plantronics of het verkooppunt in kennis te stellen van het vermeende defect binnen een redelijke termijn waarin dit onder uw aandacht is gekomen en in ieder geval voor het einde van het verlopen van de garantieperiode.

Service na verstrijken van de garantieperiode

Is de garantieperiode van uw product verstreken, dan staan onze zakelijke partners klaar om u te helpen, zodat uw bedrijf zonder onderbrekingen kan doordraaien. Naast onze standaardgarantieperiode van twee jaar kunnen gebruikers van callcenter- en kantoorapparatuur een abonnement nemen op onderhoudscontracten waardoor u de zekerheid hebt dat defecte apparatuur snel wordt vervangen en dat u uw klanten geen 'nee' hoeft te verkopen.

Naast bovenstaande hoogwaardige services biedt Plantronics tevens verschillende andere diensten aan. Neem contact op met uw verkooppunt of ga naar www.plantronics.com/support/ voor meer informatie.