Winkelwagen

Product Hoeveelheid Prijs Subtotaal
Winkelwagentje Subtotaal
Plantronics verzendt momenteel alleen direct naar consumenten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Finland, Nederland, Spanje en Australië.
×

Terms

Gebruiksvoorwaarden

Plantronics, Inc. ("Plantronics") maakt de materialen op www.plantronics.com ("site") met inbegrip van alle informatie, documenten, kennisgevingen, bestanden, tekst, grafische elementen, software en producten op deze site (samen de "materialen" genoemd), die voor uw gebruik beschikbaar zijn overeenkomstig de algemene voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd en de veranderingen die Plantronics hierin van tijd tot tijd aanbrengt (samen "Algemene voorwaarden" genoemd). Door materialen te registreren, kopen, downloaden (anders dan page caching), installeren of gebruiken, aanvaardt u deze Algemene voorwaarden. Wij wijzen erop dat deze site en de aangeboden diensten alleen toegankelijk zijn voor gebruikers van 13 jaar of ouder. Gebruik door personen van 13 tot 18 jaar dient onder toezicht van een ouder of voogd van 18 jaar of ouder plaats te vinden. Indien u niet instemt met deze Algemene voorwaarden heeft u geen toegang tot de materialen en mag u ze niet gebruiken, kopen, downloaden of installeren.

Beperkte licentie

Plantronics verleent u ("gebruiker") het recht de site te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Sommige delen van de site zijn uitsluitend bestemd voor dealers, distributeurs en grote eindgebruikers van Plantronics. De materialen op deze delen van de site moeten worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen in de Distributeursovereenkomsten en de hier weergegeven Algemene voorwaarden en zijn niet bestemd voor andere gebruikers.

Eigendom

De auteurs- en eigendomsrechten van alle materialen behoren toe aan Plantronics en worden beschermd door Amerikaanse wetten en internationale verdragen. U verklaart de materialen niet te zullen gebruiken, kopiëren, herpubliceren, framen, posten, cederen, weergeven, uitvoeren, downloaden, overdragen, wijzigen, huren, verhuren, uitlenen, verkopen, toekennen, distribueren, in licentie of sublicentie te geven, aan reverse engineering te onderwerpen of er afgeleide werken van te maken, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. Ongeoorloofd gebruik kan in strijd zijn met wetgeving op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, privacy en publiciteit, communicatieregelgeving en –wetgeving of andere toepasselijke wetgeving, regels of regelgeving, en kan tot civielrechtelijke of en/of strafrechtelijke vervolging leiden.

Duur

Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht totdat ze door Plantronics worden beëindigd. Plantronics kan de geldigheid van deze Algemene voorwaarden voor u of een andere derde partij op elk moment om elke reden zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Bij beëindiging houden alle bij deze Algemene voorwaarden verleende rechten onmiddellijk op te bestaan; u moet dan het gebruik van de materialen en deze site onmiddellijk staken en alle kopieën van de materialen die u hebt gedownload onmiddellijk vernietigen. Indien wij, naar ons oordeel, vaststellen dat u in strijd met (een van) onze Algemene voorwaarden heeft gehandeld, behouden wij ons het recht voor u de toegang tot deze site te ontzeggen en alle andere maatregelen te treffen die naar ons oordeel gepast zijn. Alle voorwaarden die gezien hun aard van kracht moeten blijven, blijven na opzegging van deze Algemene voorwaarden van kracht.

Disclaimer

U erkent en aanvaardt dat de materialen u worden verstrekt zoals ze zijn (op "as is" basis), zonder enige garantie. Alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties omtrent verhandelbaarheid, juistheid van de inhoudelijke informatie, geschiktheid voor een bepaald doel, systeemintegratie, eigendomsrechten, en niet-inbreuk op rechten van derden ten aanzien van de materialen of diensten die op de materialen betrekking hebben, worden uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan. Voor de productgarantie verwijzen wij naar de documentatie die u hebt ontvangen bij uw Plantronics producten.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST PLANTRONICS ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN UITDRUKKELIJK VAN DE HAND, DAARONDER BEGREPEN ZONDER ENIGE BEPERKING GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. PLANTRONICS GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF VERKLARING OVER DE VEILIGHEID VAN DEZE SITE. U BESEFT DAT VERZONDEN INFORMATIE KAN WORDEN ONDERSCHEPT. PLANTRONICS GARANDEERT NIET DAT DE SERVERS DIE DEZE SITE BESCHIKBAAR MAKEN OF DE ELEKTRONISCHE KENNISGEVINGEN DIE DOOR PLANTRONICS WORDEN VERSTUURD, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven dat de functies die zijn vervat in de materialen aan uw vereisten voldoen, dat de materialen ononderbroken of foutloos werken of dat gebreken in de materialen zullen worden gecorrigeerd. Voorts wordt er geen enkele garantie of verklaring gegeven over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de materialen of de adequaatheid van de materialen. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of aanbeveling van enige persoon of entiteit kan een garantie of verklaring inhouden of de reikwijdte van deze garantie uitbreiden. In sommige staten of rechtsgebieden is uitsluiting van impliciete garanties of beperking van de geldigheidsduur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Handelsmerken

De in de materialen gebruikte en weergegeven handelsmerken, dienstmerken en logo's zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en dienstmerken van Plantronics en anderen. Zie de lijst van geregistreerde en niet-geregistreerde merken op http://www.plantronics.com/media/media-resources/guidelines/trademarks.pdf. Alle andere geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken die in de materialen worden gebruikt, zijn eigendom van de respectievelijke houders. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik hiervan door Plantronics, Inc. valt onder de licentievoorwaarden.

Octrooien

De technologie en de producten van Plantronics, inclusief producten die beschikbaar kunnen zijn of beschreven worden als onderdeel van de materialen, kunnen worden beschermd door een of meer Amerikaanse en/of internationale octrooien of aangevraagde octrooien.

Ongevraagd indienen van ideeën

Het is het beleid van Plantronics om geen ongevraagde ideeën of voorstellen voor nieuwe producten van buiten de onderneming te aanvaarden. Wij verzoeken u de op de site verstrekte contactinformatie niet te gebruiken om ongevraagd ideeën of voorstellen voor nieuwe producten in te dienen. Indien u ondanks ons verzoek ons geen ideeën en materialen toe te sturen, dit toch doen, dient u te beseffen dat Plantronics geen garantie biedt dat uw ideeën en materialen als vertrouwelijk informatie of uw eigendom worden behandeld.

Prijsvragen en loterijen, promoties en andere activiteiten

Plantronics geeft regels voor bepaalde activiteiten op deze site waaronder, zonder beperking, prijsvragen, loterijen en promotie-acties van Plantronics en in samenwerking met derde partijen. Deze Algemene voorwaarden worden bij verwijzing opgenomen in de desbetreffende regels, die verschijnen in samenhang met de informatie over een bepaalde activiteit. Voor zover er een conflict bestaat tussen deze Algemene voorwaarden en specifieke regels, zijn de regels voor de activiteit waaraan u deelneemt, doorslaggevend.

Vrijwaring

U stemt ermee in Plantronics en haar gelieerde ondernemingen, distributeurs, fulfillers en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, licentieverleners, vertegenwoordigers en externe partijen die aan de site bijdragen, schadeloos te stellen, te beschermen en te vrijwaren voor en tegen verliezen, onkosten, schade en kosten, waaronder redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. Plantronics behoudt zich het recht voor om, geheel op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle aangelegenheden waartegen u ons heeft gevrijwaard, waarbij u Plantronics volledige medewerking zult verlenen om alle beschikbare verweergronden te doen gelden.

Persoonlijke gegevens

Op de gegevens die via de site aan Plantronics worden doorgegeven is het privacybeleid van Plantronics van toepassing.

Links naar andere sites

Plantronics geeft geen verklaringen of garanties over andere sites of materialen waartoe u toegang heeft via links of andere verwijzingen op deze site. U benadert deze op eigen risico. De aanwezigheid van links naar sites of materialen die niet van Plantronics zijn, betekent niet dat Plantronics de inhoud of het gebruik van deze sites of materialen goedkeurt of er aansprakelijkheid voor aanvaardt.

Toegang tot delen die beveiligd of met een wachtwoord beschermd zijn

Plantronics kan de toegang tot de site beperken tot bevoegde gebruikers. De toegangsniveaus van de gebruikers kunnen verschillen en veranderen. Onbevoegde personen die proberen toegang tot deze delen van de site te krijgen, kunnen civiel- en strafrechtelijk vervolgd worden.

Producten en diensten van derde partijen

Op deze site kunnen producten en diensten van derde partijen worden vermeld ter informatie. Dit betekent niet dat Plantronics aanbevelingen doet omtrent of goedkeuring verleent aan producten of diensten van derde partijen.

Vooruitblikkende verklaringen

De materialen kunnen projecties of andere vooruitblikkende verklaringen bevatten over toekomstige gebeurtenissen of producten of de toekomstige prestaties van Plantronics. Dergelijke verklaringen zijn slechts voorspellingen en zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden. Dientengevolgde kunnen feitelijke gebeurtenissen of resultaten aanzienlijk afwijken. Deze risico's en onzekerheden worden van tijd tot tijd beschreven in de documenten die Plantronics indient bij de Securities and Exchange Commission.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

PLANTRONICS OF ZIJN LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL EN OP BASIS VAN GEEN ENKELE WETTELIJKE THEORIE (ONRECHTMATIGE DAAD, OVEREENKOMST OF ANDERSZINS) JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INDICENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD WAARONDER BEGREPEN, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN SPAARGELD OF VERLIES VAN DATA, KOSTEN, HONORARIA OF ONKOSTEN VAN ENIGE AARD DIE VOORTVLOEIEN UIT OF SAMENHANGEN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DEZE SITE OF HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OF DATA DIE DAARBIJ WORDEN VERSTREKT, ZELFS ALS PLANTRONICS OF EEN VERTEGENWOORDIGER VAN PLANTRONICS IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Contactinformatie

Verzoeken om meer informatie of toestemming om delen van de materialen te reproduceren moeten worden gericht aan: Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz California 95060, e-mail: trademarks@plantronics.com, fax 831-426-2965. Voor productondersteuning gaat u naar: http://www.plantronics.com/support/.