Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilość Cena Suma częściowa
Koszyk: suma częściowa

Globalna ograniczona gwarancja firmy plantronics

Ograniczona gwarancja – Europa i Afryka (E&A)

Warunki niniejszej globalnej ograniczonej gwarancji firmy Plantronics („Ograniczona gwarancja”) odnoszą się do zakupionych produktów firmy Plantronics.

Osoby objęte ograniczoną gwarancją

W przypadku użytkowników z Europy i Afryki obowiązują warunki „Ograniczonej gwarancji dla Europy i Afryki”, dostępnej także pod adresem http://www.plantronics.com/warranty, gdzie można znaleźć informacje dotyczące gwarancji oraz wymogi obowiązujące w wymienionych regionach.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nadaje pierwotnemu nabywcy i użytkownikowi prawa wynikające z wyraźnej ograniczonej gwarancji producenta produktu — firmy Plantronics.

Produkty objęte ograniczoną gwarancją

Niniejsza Ograniczona gwarancja obejmuje produkty firmy Plantronics zakupione w oryginalnym opakowaniu i dostarczone przez firmę Plantronics, jej oddziały lub autoryzowanych sprzedawców.

Korzystanie z usługi gwarancyjnej

Produkty zakupione w jednym kraju lub regionie są objęte usługą gwarancyjną w innych krajach lub regionach, w których firma Plantronics lub jej autoryzowani dostawcy usług oferują usługi gwarancyjne dla produktów oznaczonych tym samym numerem modelu. Niezależnie od tego ma zastosowanie Okres gwarancyjny obowiązujący w kraju, w którym został zakupiony produkt. Warunki gwarancji (w tym także warunki określone tutaj), dostępność usługi oraz czas jej realizacji mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Standardowy czas realizacji usługi gwarancyjnej może ulec zmianie ze względu dostępność części w danej lokalizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym dostawcą usług firmy Plantronics w swoim regionie.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej w Stanach Zjednoczonych, odwiedź stronę www.plantronics.com/warranty w celu wysłania zgłoszenia usługi gwarancyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej na terenie Europy lub Afryki, zapoznaj się z warunkami zawartymi w dokumencie „Ograniczona gwarancja dla Europy i Afryki”, który jest dostępny także na stronie www.plantronics.com/warranty.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej w lokalizacji innej niż wymienione, należy odwiedzić stronę www.plantronics.com/warranty lub skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Plantronics.

Okres obowiązywania

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Dowodem zakupu jest paragon z datą zakupu produktu. Okres obowiązywania gwarancji różni się w zależności od produktu i wynosi zwykle 1, 2 lub 3 lata. Aby przekonać się, który okres obowiązywania gwarancji ma zastosowanie w przypadku posiadanego produktu („Okres gwarancyjny”), należy zapoznać się z informacjami na oryginalnym opakowaniu produktu Plantronics lub z informacjami dla użytkownika dostarczonymi przez firmę Plantronics w momencie zakupu. Zgodnie z niniejszą Ograniczoną gwarancją firma Plantronics zobowiązuje się przeprowadzić naprawę lub wymianę produktów, które wykazują wadę materiałową lub wadę wykonania; zobowiązanie to wygasa wraz z końcem Okresu gwarancyjnego.

Produkty nieobjęte niniejszą ograniczoną gwarancją

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje: 1) produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców; 2) wykorzystania w centrach obsługi telefonicznej produktów nieprzeznaczonych do zastosowań w tego typu miejscach; 3) produktów zakupionych na aukcjach internetowych; 4) produktów, które są obsługiwane w połączeniu z oprogramowaniem lub urządzeniami peryferyjnymi lub pomocniczymi, obejmującymi m.in. akumulatory, ładowarki, zasilacze, słuchawki, przewody połączeniowe i źródła zasilania („Urządzenia pomocnicze”), które nie zostały dostarczone lub nie zostały zatwierdzone do użytku z produktami Plantronics przez firmę Plantronics ani za jakiekolwiek uszkodzenia produktów firmy Plantronics lub urządzeń pomocniczych wynikłe z korzystania z takiego oprogramowania lub urządzeń; 5) uszkodzeń powstałych w wyniku (a) wypadku, pożaru, nieprawidłowego użycia, zaniedbania, nietypowego naprężenia fizycznego lub elektrycznego i modyfikacji; (b) nieprawidłowego lub nieuprawnionego montażu, podłączania okablowania, napraw i testowania; ani (c) korzystania z produktu w sposób niezgodny z oficjalnymi wskazówkami firmy Plantronics; 6) przypadków, w których podmiot inny niż firma Plantronics (lub jej autoryzowane centrum serwisowe) w jakikolwiek sposób testuje, zmienia, modyfikuje lub przeprowadza serwis produktów; 7) produktów mających (a) usunięte lub zmienione numery seryjne i etykiety z datą; (b) obudowy lub części niezgodne lub pochodzące od innej firmy niż Plantronics; oraz 8) materiały eksploatacyjne i akcesoria (o ile nie okazały się wadliwe lub uszkodzone przy zakupie produktu), takie jak:

a. Obudowy i części obudowy

b. Wtyczki modułowe

c. Podstawki

d. Pałąki nagłowne

e. Smycze

f. Etui

g. Rurki głosowe

h. Wykończenia dekoracyjne

i. Przełączniki

j. Wkładki douszne, zestawy wkładek dousznych, gąbki okrywające głośniki, zaczepy na ucho i urządzenia Ear Budeez

k. Standardowe baterie wymienialne przez użytkownikaDziałania naprawcze firmy Plantronics

W trakcie Okresu gwarancyjnego firma Plantronics zobowiązuje się przeprowadzić według własnego uznania naprawę lub wymianę produktów, które wykazują wady materiałowe lub wady wykonania, pod warunkiem, że użytkownik powiadomi i zwróci taki produkt firmie Plantronics w sposób opisany poniżej.

Zgodnie z niniejszą Ograniczoną licencją firma Plantronics może naprawić lub wymienić produkt: (a) na nowy lub używany produkt lub użyć nowych lub używanych części albo ich odpowiedników; lub (b) na produkt regenerowany z użyciem nowych komponentów albo nowych i używanych lub regenerowanych komponentów, których trwałość i sprawność odpowiada nowym; lub (c) na produkt będący odpowiednikiem oryginalnego produktu, który został wycofany z produkcji. W przypadku stwierdzenia wad materiałowych lub wad wykonania wymienionych lub naprawionych produktów, części lub komponentów, po upływie 12 miesięcy od ich naprawy i/lub wymiany lub w pozostałym czasie Okresu gwarancyjnego obowiązującego dla produktu, który wymieniono na nowy lub dla produktu, w którym części zostały zamontowane, firma Plantronics według własnego uznania naprawi lub wymieni te produkty lub części.

W przypadku produktów sprzedawanych z niestandardowymi bateriami firmy Plantronics wymienialnymi przez użytkownika firma Plantronics wymieni taką baterię, jeśli ta ulegnie uszkodzeniu w trakcie Okresu gwarancyjnego. W przypadku produktów sprzedawanych z bateriami niewymienialnymi przez użytkownika firma Plantronics wymieni produkt, jeśli bateria ulegnie uszkodzeniu w trakcie Okresu gwarancyjnego.

W przypadku wymiany produktu lub części, wymieniony element staje się własnością użytkownika, podczas gdy zwrócony produkt lub część staje się własnością firmy Plantronics.

W przypadku wystąpienia wielokrotnych problemów z produktem lub w sytuacji, gdy firma Plantronics nie będzie w stanie naprawić lub wymienić produktu, firma Plantronics dostarczy użytkownikowi wybrany przez siebie produkt zamienny, którego parametry będą takie same lub zbliżone do oryginalnego produktu. Powyższe punkty określają wyłączne sposoby naprawienia szkód związanych z wadliwością produktu.

Wyłączenia i ograniczenia gwarancji

FIRMA PLANTRONICS NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH ANI USTNYCH, ORAZ WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJACH POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI, FIRMA PLANTRONICS ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W PRZYPADKU WSZYSTKICH TRANSAKCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE W CZASIE I MAJĄ ZASTOSOWANIE W OKRESIE GWARANCYJNYM OKREŚLONYM PRZEZ FIRMĘ PLANTRONICS W MATERIAŁACH DOSTARCZONYCH UŻYTKOWNIKOWI Z CHWILĄ ZAKUPU.

Użytkownikowi nie udziela się gwarancji, że oprogramowanie firmy Plantronics spełni wymagania użytkownika lub będzie działać w połączeniu z jakimkolwiek sprzętem lub oprogramowaniem innych producentów, że będzie wolne od błędów i będzie działać nieprzerwanie lub że wszystkie usterki oprogramowania zostaną naprawione.

Ograniczenie odpowiedzialności

ZGODNIE Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ MAKSYMALNY WYMIAR ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY PLANTRONICS JEST WYRAŹNIE OGRANICZONY I NIE MOŻE WYNIEŚĆ ANI PRZEKROCZYĆ KWOTY, ZA JAKĄ UŻYTKOWNIK NABYŁ PRODUKT, ANI KOSZTU NAPRAWY LUB WYMIANY PRODUKTU LUB JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU I CZĘŚCI, KTÓRE ULEGŁY AWARII W TRAKCIE NORMALNEGO UŻYTKOWANIA. POZA SYTUACJAMI WSKAZANYMI POWYŻEJ FIRMA PLANTRONICS W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA PRODUKTU LUB JEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI ORAZ ZA SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. FIRMA PLANTRONICS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYSUNIĘTE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ LUB PRZEZ UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM STRONY TRZECIEJ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIAMI ODSZKODOWAWCZYMI ORAZ ZGŁOSZENIA INNYCH ROSZCZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, A TAKŻE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ DELIKTOWYCH (W TYM DOTYCZĄCYCH ZANIEDBANIA I ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY), ROSZCZEŃ UMOWNYCH ORAZ WSZELKICH INNYCH ROSZCZEŃ. NIE JEST MOŻLIWE ZRZECZENIE SIĘ ANI ZMIANA NINIEJSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POZOSTANIE W MOCY TAKŻE W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK ZGŁOSI FIRMIE PLANTRONICS LUB INNEMU AUTORYZOWANEMU PRZEDSTAWICIELOWI FIRMY PLANTRONICS MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA KTÓRYCHKOLWIEK SPOŚRÓD WYMIENIONYCH SZKÓD. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA JEDNAK ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA.

Prawo regulujące ograniczoną gwarancję

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PODLEGA I JEST INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W KRAJU, W KTÓRYM PIERWOTNIE ZAKUPIONO PRODUKT. W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU, Z WYŁĄCZENIEM STOPNIA DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE MODYFIKUJĄ, A JEDYNIE STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE OBLIGATORYJNYCH PRAW USTAWOWYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI.

Wszelkie spory z udziałem mieszkańców Stanów Zjednoczonych wynikłe z niniejszej Ograniczonej gwarancji lub w inny sposób związane z zakupem produktu firmy Plantronics, który jest przedmiotem niniejszej Ograniczonej gwarancji, zaistniałe w wyniku niedotrzymania kontraktu, popełnienia czynu niedozwolonego, oszustwa lub na podstawie innej teorii prawnej, podlegają przepisom prawa obowiązującym w kraju zamieszkiwanym aktualnie przez Użytkownika, bez względu na zasady konfliktu praw.

Inne możliwe prawa

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. W ZALEŻNOŚCI OD PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W STANIE LUB W KRAJU UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ TAKŻE INNE PRAWA. NIEKTÓRE STANY I KRAJE NIE UZNAJĄ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WYKLUCZENIA ANI OGRANICZENIA STRAT PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W CELU WIARYGODNEGO OKREŚLENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM STANIE LUB KRAJU.