Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilość Cena Suma częściowa
Koszyk: suma częściowa

Ograniczona gwarancja – Europa i Afryka (E&A)

Warunki tej ograniczonej gwarancji udzielonej przez firmę Plantronics mają zastosowanie do produktów nabytych w Europie i Afryce.

Okres gwarancji

Firma Plantronics udziela dziewięćdziesięciodniowej (90 dni), jednorocznej (1 rok), dwurocznej (2 lata) lub trzechrocznej (3 lata) ograniczonej gwarancji w zależności od produktu. Okres gwarancji jest oznaczony na opakowaniu produktu oraz w dokumentacji wewnątrz opakowania. Gwarancja zaczyna obowiązywać z dniem zakupu nowego, nieużywanego produktu przez jego pierwszego użytkownika. Firma Plantronics zażąda kopii oryginalnego dowodu zakupu dokonanego przez pierwszego użytkownika, jako warunku wykonania usługi gwarancyjnej. Długość okresu gwarancyjnego zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Zalecamy zachowanie dowodu zakupu jako potwierdzenia daty zakupu tego produktu.

Firma Plantronics gwarantuje, że produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych, przy czym zobowiązania firmy wynikające z niniejszej gwarancji są ograniczone (za wyjątkiem przypadków poważnego zaniedbania będącego przyczyną zgonu bądź obrażeń) do naprawy lub wymiany na własny koszt, pod warunkiem, że zgłoszenie zostanie złożone podczas trwania okresu gwarancji na produkt.

Jak firma Plantronics usunie problemy?

Zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją firma Plantronics zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany produktów (a) z wykorzystaniem nowych lub używanych produktów, części lub podzespołów działających i niezawodnych jak nowe; albo (b) z wykorzystaniem produktów fabrycznie regenerowanych z użyciem nowych podzespołów lub nowych, używanych lub odnowionych podzespołów działających i niezawodnych jak nowe; albo (c) z wykorzystaniem produktu odpowiadającego oryginalnemu produktowi, który nie jest już produkowany.

Zwrot ceny produktu przysługuje wyłącznie w przypadkach określanych przez odpowiednie przepisy prawne i pod warunkiem, że produkt zostanie zwrócony do punktu zakupu lub innego punktu wskazanego przez firmę Plantronics wraz z paragonem. Użytkownik może zostać obciążony kosztami wysyłki i opłatami manipulacyjnymi, chyba że zabrania tego właściwe prawo.

W wyniku wymiany części lub produktu wymieniony element staje się własnością użytkownika, natomiast zwrócony produkt lub część staje się własnością firmy Plantronics. Wszystkie produkty otrzymane przez firmę Plantronics do wymiany stają się własnością firmy Plantronics.

W przypadku produktów sprzedawanych z niestandardowymi bateriami, które może wymieniać użytkownik wyprodukowanymi przez firmę Plantronics, jeśli bateria ulegnie awarii podczas okresu gwarancji, firma Plantronics wymieni taką baterię. W przypadku produktów sprzedawanych z bateriami, których nie może wymieniać użytkownik, jeśli bateria ulegnie awarii podczas okresu gwarancji, firma Plantronics wymieni produkt.

W mało prawdopodobnym przypadku powtarzających się awarii produktu lub jeśli firma Plantronics nie będzie w stanie naprawić lub wymienić produktu, firma Plantronics dostarczy użytkownikowi wybrany przez siebie produkt zamienny, który jest taki sam jak oryginalny produkt lub odpowiada mu jeśli chodzi o jego działanie. Jest to wyłączne zadośćuczynienie przysługujące użytkownikowi za wadliwy produkt.

Okres po wymianie produktu

Wszelkie produkty poddane wymianie/naprawie są objęte gwarancją ważną do końca pierwotnego okresu gwarancyjnego lub gwarancją:

a) na okres 30 dni w przypadku oryginalnej 90-dniowej gwarancji, lub
b) na okres 90 dni w przypadku oryginalnej 12-miesięcznej, 24-miesięcznej lub 36- miesięcznej gwarancji,

w zależności od tego, który okres jest dłuższy, albo na dowolny dodatkowy okres obowiązujący w danej jurysdykcji.

Czego niniejsza gwarancja nie obejmuje?

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:
1)    produktów używanych w centrach obsługi nieprzeznaczonych do intensywnego użytku;
2)    produktów wykorzystywanych wraz z oprogramowaniem, urządzeniami peryferyjnymi lub pomocniczymi, takimi jak, między innymi, bateriami, ładowarkami, adapterami, wzmacniaczami, słuchawkami, przewodami połączeniowymi i zasilaczami (urządzeniami pomocniczymi) niedostarczonymi lub w inny sposób niezatwierdzonymi przez firmę Plantronics do użycia z produktami firmy Plantronics lub uszkodzeń produktów firmy Plantronics lub urządzeń pomocniczych, które są skutkiem takiego użytkowania;
3)    uszkodzeń będących skutkiem: (a) zdarzeń losowych (takich jak powodzie), wypadków, pożarów, niewłaściwego wykorzystania, zaniedbania, nietypowych obciążeń fizycznych lub elektrycznych lub modyfikacji; (b) nieprawidłowej lub niedozwolonej instalacji, okablowania, napraw, testów lub (c) wynikających z dowolnej innej przyczyny spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem;
4)    przypadków, w których osoba inna niż pracownik firmy Plantronics (lub jej autoryzowanego centrum serwisowego) testuje, zmienia, naprawia, modyfikuje lub naprawia produkt w dowolny sposób;
5)    produkty: (a) z których usunięto, zmieniono lub wymazano numery seryjne lub etykiety z datą; (b) których numery seryjne płyty nie są ze sobą zgodne lub których numery seryjne płyty są niezgodne z obudową; lub (c) zaopatrzone w obudowy lub części niezgodne lub wyprodukowane przez firmę inną niż Plantronics.
6)    materiały eksploatacyjne i akcesoria (o ile nie okazały się wadliwe lub zepsute przy zakupie produktu), takie jak:

Obudowy i części obudowy

Modułowe / Przeznaczone dla danego urządzenia wtyki lub przewody połączeniowe

Wtyczki modułowe

Podstawki

Pałąki nagłowne

Smycze

Etui

Rurki głosowe

Wykończenia dekoracyjne

Przełączniki

Wymienne, standardowe (niewyprodukowane przez firmę Plantronics) baterie

Wkładki douszne, zestawy wkładek dousznych, gąbki okrywające głośniki, zaczepy na ucho i urządzenia Ear Budeez™GWARANCJE DOROZUMIANE, ŁĄCZNIE Z DOTYCZĄCYMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I ZGODNOŚCI Z PRAWEM (A) NIE MOGĄ TRWAĆ DŁUŻEJ NIŻ 90 DNI, 1 ROK, 2 LUB 3 LATA OD DATY ZAKUPU W ZALEŻNOŚCI OD PRODUKTU, (B) WYGASAJĄ AUTOMATYCZNIE WRAZ Z KOŃCEM TEGO OKRESU ORAZ (C) W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO SĄ WYŁĄCZONE. Za szkody wynikłe i przypadkowe, TAKIE JAK UTRATA WŁASNOŚCI I SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, FIRMA PLANTRONICS NIE ODPOWIADA I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO nie są objęte gwarancją.

Nie udziela się żadnej gwarancji, że oprogramowanie dostarczone przez firmę Plantronics spełni wymagania użytkownika lub że będzie działało z urządzeniami lub aplikacjami dostarczonymi przez strony trzecie oraz że działanie oprogramowania będzie ciągłe i bezbłędne lub że wszystkie wady oprogramowania będą naprawiane.

Inne gwarancje nie są dostępne

Poza zakresem przedstawionym powyżej i w drukowanej gwarancji dołączanej do produktów firma Plantronics nie udziela innych form gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, na mocy statutu ani w inny sposób, a dotyczących produktów, ich przydatności do jakiegokolwiek celu, jakości, atrakcyjności rynkowej i innych cech.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność firmy Plantronics na podstawie warunków powyższej gwarancji jest ograniczona do wymiany elementów składowych produktu, w których zostaną wykryte wady materiałowe lub wykonania. Odpowiedzialność firmy Plantronics względem dystrybutora jest ograniczona do zakresu zapewnianego w ramach gwarancji. Jedyny środek zaradczy dystrybutora jest określony w tej części. W żadnym przypadku firma Plantronics nie jest odpowiedzialna za koszty zaopatrzenia w towary zastępcze przez dystrybutora ani za jakiekolwiek szkody specjalne, wynikłe, przypadkowe i utratę zaufania, niezależnie od ich przyczyny ani stosowanej teorii odpowiedzialności, nawet gdyby firma Plantronics była powiadomiona o możliwości zaistnienia szkód. Te ograniczenia obowiązują nawet w przypadku nie osiągnięcia zasadniczego celu zastosowania któregokolwiek z ograniczonych środków zaradczych.

Jakiemu prawu podlegają warunki gwarancji?

Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawom kraju, w którym nabyto produkt i zgodnie z tym prawem należy ją interpretować. W przypadku transakcji zawieranych przez konsumentów określone w niniejszym dokumencie warunki gwarancji, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo, nie wyłączają, nie ograniczają, nie modyfikują, a stanowią wyłącznie dodatek do obowiązkowych praw ustawowych odnoszących się do sprzedaży niniejszego produktu użytkownikowi.

Jak skorzystać z gwarancji

Przed wysłaniem zgłoszenia gwarancyjnego zalecamy odwiedzenie strony internetowej www.plantronics.com/support/ w celu uzyskania pomocy technicznej. Aktualne zgłoszenia gwarancyjne są zwykle przetwarzane za pośrednictwem punktu zakupu w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od daty zakupu; jednakże, okres ten może różnić się w zależności od lokalizacji, w jakiej został zakupiony produkt. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z firmą Plantronics lub z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.

Zgłoszenia gwarancyjne, które nie mogą zostać przetworzone za pośrednictwem punktu sprzedaży, jak również wszelkie pytania dotyczące produktu należy kierować bezpośrednio do firmy Plantronics. Można także skorzystać z naszej Bazy wiedzy, zadać pytanie, skorzystać z usług za pośrednictwem Internetu lub zwrócić się bezpośrednio do przedstawiciela naszej firmy pod adresem www.plantronics.com/support/.

Wszelkie zgłoszenia w związku z poniższą ograniczoną gwarancją są uzależnione od powiadomienia przez użytkownika firmy Plantronics lub punktu sprzedaży o przypuszczeniu wystąpienia usterki w rozsądnym czasie od momentu jej zauważenia, jednak nie później niż do końca okresu gwarancyjnego.

Obsługa pogwarancyjna

Jeśli upłynął już okres gwarancyjny produktu, nasi partnerzy biznesowi pomogą Ci w dalszym ciągu prowadzić działalność bez niepotrzebnych zakłóceń. Poza standardową dwuletnią gwarancją, użytkownicy centrum telefonicznego oraz produktów biurowych mogą skorzystać umowy serwisowe. Dają one pewność szybkich wymian oraz gwarancję, że firma klienta w dalszym ciągu działa bez zakłóceń.

Poza powyższymi usługami wysokiej jakości firma Plantronics świadczy także różne inne usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub odwiedzić stronę internetową www.plantronics.com/support/.