Plantronics + Polycom. Nu förenade som logotyp

Inköpskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

Plantronics världsomfattande begränsade garanti

Begränsad garanti i Europa och Afrika (E&A)

Villkoren i den här Plantronics Världsomfattande begränsade garanti ("Begränsad garanti") gäller köp av Plantronics-produkter.

För vem gäller garantin?

Konsumenter i Europa och Afrika, se villkor och avtal i "Begränsad garanti i Europa och Afrika" som finns på http://www.plantronics.com/warranty för garantiinformation och villkor specifika för dessa regioner.

Den här Begränsade garantin ger dig, ursprunglig slutanvändarköpare, uttryckliga begränsade garantirättigheter från Plantronics, tillverkaren.

För vilka produkter gäller den här Begränsade garantin?

Den här Begränsade garanti gäller Plantronics-produkter som är inköpta i Plantronics originalförpackning från Plantronics, dess dotterbolag eller dess auktoriserade återförsäljare.

Så här får du garantiservice

Produkter inköpta i ett land eller en region är kvalificerade för garantiservice i andra länder eller regioner där Plantronics eller dess auktoriserade serviceleverantörer erbjuder garantiservice för samma produktmodellnummer; dock gäller Garantiperioden för det land där produkten köptes. Garantivillkoren (inklusive de som anges här), servicetillgänglighet, och servicesvarstider kan variera mellan länder och regioner. Standardsvarstid för garantiservice kan variera beroende på den lokala tillgängligheten för delar. Kontakta Plantronics auktoriserade serviceleverantör i din region om du vill ha mer information.

För att få garantiservice i USA besöker du www.plantronics.com/warranty och begär garantiservice i USA.

För att få garantiservice i Europa och Afrika, se villkor och avtal i "Begränsad garanti i Europa och Afrika" som finns på www.plantronics.com/warranty

För garantiservice i alla andra länder, besök www.plantronics.com/warranty eller kontakta din lokala auktoriserade Plantronics-återförsäljare.

Garantitid

Garantitiden inleds på inköpsdagen. Ditt datumstämplade inköpskvitto är ditt inköpsbevis. Garantitiden varierar beroende på produkt och är normalt 1, 2 eller 3 år. Se din Plantronics originalproduktförpackning eller den användarinformation som tillhandahålls av Plantronics vid inköpstillfället för garantivillkor som specifikt gäller för din produkt ("Garantitid"). Plantronics skyldighet under den här Begränsade garantin att reparera eller ersätta produkter som har en defekt i material eller tillverkning upphör när Garantitiden gått ut.

Produkter som inte täcks av denna Begränsade garanti

Denna Begränsade garanti omfattar inte: 1) produkter som har köpts från en icke-auktoriserad återförsäljare, 2) användning av produkter i callcenter som inte avsetts för callcenteranvändning, 3) produkter som inköpts via auktioner online, 4) produkter som används i kombination med programvara, tillbehör eller extra utrustning, exempelvis men inte begränsat till, batterier, laddare, adaptrar, headset, anslutningskablar och strömkällor ("Tillbehörsutrustning") som inte tillhandahållits eller på annat sätt certifierats av Plantronics för användning med Plantronics-produkter och inte heller skada på Plantronics-produkter eller tillbehörsutrustning som uppstått på grund av sådan användning, 5) skada orsakad av (a) olycka, eld, felanvändning, försummelse, ovanlig fysisk eller elektrisk belastning, eller ändringar, (b) felaktig eller obehörig installation, inkoppling, reparation, testning eller (c) användning av produkten utanför Plantronics publicerade riktlinjer, 6) händelser då någon annan än Plantronics (eller dess auktoriserade servicecenter) testar, ändrar, modifierar eller utför underhåll på produkterna på något sätt, 7) produkter vars (a) serienummer eller datummärkning har tagits bort eller ändrats, eller (b) höljen eller delar inte överensstämmer med Plantronics höljen eller delar, och 8) förbrukningsreservdelar och tillbehör (såvida de inte visar sig ha varit ej fungerande eller trasiga när produkten köptes), exempelvis:

 • a. Väskor och väskdelar
 • b. Modulkontakter
 • c. Klykor
 • d. Huvudbågar
 • e. Snoddar
 • f. Bärfodral
 • g. Mikrofonarmar
 • h. Dekorativa detaljer
 • i. Omkopplare
 • j. Öronkuddar, öronkuddspaket, öronbyglar och Ear Budeez
 • k. Kundutbytta standardbatterier

Det vi gör för att rätta till problem

Under Garantitiden reparerar eller ersätter Plantronics, efter eget gottfinnande, produkter som uppvisar material- eller tillverkningsfel om du meddelar Plantronics och returnerar produkten till Plantronics på det sätt som beskrivs nedan.

Plantronics kan reparera eller byta ut produkter under den här begränsade garantin (a) mot nya eller tidigare använda produkter, delar eller komponenter motsvarande nya i prestanda och tillförlitlighet, eller (b) mot om-tillverkade produkter med nya komponenter eller nya och använda eller uppfräschade komponenter motsvarande nya i prestanda och tillförlitlighet, eller (c) mot en produkt motsvarande en originalprodukt som har slutat tillverkas. Om dessa utbytta eller reparerade produkter, delar eller komponenter uppvisar material- eller tillverkningsfel inom den längsta perioden av 12 månader efter reparation och/eller utbyte eller kvarvarande Garantitid för produkten de ersätter, eller där de installerades, kommer Plantronics att reparera eller byta ut dessa produkter eller delar efter eget gottfinnande.

För produkter som säljs med anpassade batterier som användaren kan byta ut, tillverkade av Plantronics, ersätter Plantronics batteriet i händelse av att batteriet slutar att fungera under Garantitiden. För produkter som säljs med batterier som inte användaren kan byta ut ersätter Plantronics produkten i händelse av att batteriet slutar fungera under Garantitiden.

När en produkt eller en del byts ut blir utbytesartikeln din egendom, och den returnerade produkten eller delen blir Plantronics egendom.

Om det osannolika inträffar att produkten har återkommande fel eller om Plantronics inte kan reparera eller byta ut produkten kommer Plantronics att erbjuda dig en utbytesprodukt, utvald av Plantronics, som har samma eller motsvarande prestanda som din produkt. Detta är din exklusiva ersättning för en defekt produkt.

Vilka undantag och begränsningar gäller för denna Begränsade garanti

PLANTRONICS GER INGA ANDRA UTTRYCKLIGA GARANTIER, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, OCH PLANTRONICS FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR SOM INTE ANGETTS I DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING FÖR JURISDIKTIONER UTANFÖR USA FRÅNSÄGER SIG PLANTRONICS ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. FÖR ALLA TRANSAKTIONER SOM ÄGER RUM I USA BEGRÄNSAS ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET, ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL, TILL DEN GARANTITID SOM TILLHANDAHÅLLS AV PLANTRONICS GÄLLANDE MATERIALEN VID INKÖPSTILLFÄLLET.

Inga garantier lämnas om att den programvara som tillhandahålls av Plantronics uppfyller dina krav eller kommer att fungera tillsamman med maskinvara eller programtillämpningar från tredje part, eller att funktionaliteten på programprodukterna kommer att vara avbrottsfri och felfri, eller att alla defekter i programvaruprodukter kommer att korrigeras.

Ansvarsbegränsning

DET MAXIMALA ANSVAR PLANTRONICS HAR UNDER DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAD TILL DET LÄGRE ALTERNATIVET AV DET PRIS DU HAR BETALAT FÖR PRODUKTEN ELLER KOSTNADEN FÖR REPARATION ELLER UTBYTE AV DEN PRODUKT ELLER DEL SOM ÄR FELAKTIG VID NORMAL ANVÄNDNING. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES OVAN KOMMER PLANTRONICS INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGT FÖR SKADOR ORSAKADE AV PRODUKTEN ELLER AV ATT PRODUKTEN INTE FUNGERAR, INKLUSIVE UTEBLIVEN INKOMST ELLER FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, UNDERORDNADE SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. PLANTRONICS ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST ANSPRÅK SOM GÖRS AV TREDJE PART ELLER SOM GÖRS FÖR DIN RÄKNING AV TREDJE PART. DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN AV ANSVAR GÄLLER OAVSETT OM SKADESTÅND SÖKS, ELLER ANSPRÅK GÖRS, UNDER DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN ELLER SOM ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE OCH STRIKT PRODUKTANSVAR), ETT KONTRAKTSANSPRÅK, ELLER ANNAT ANSPRÅK. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING KAN INTE ÅSIDOSÄTTAS ELLER ÄNDRAS AV NÅGON PERSON. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM DU HAR MEDDELAT PLANTRONICS ELLER ANNAN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR PLANTRONICS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER DOCK INTE ANSPRÅK FÖR PERSONSKADOR.

Lag som styr denna garanti

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI STYRS AV OCH ÄR UNDERKASTAD LAGSTIFTNINGEN I DET LAND DÄR PRODUKTEN URSPRUNGLIGEN INKÖPTES. FÖR KONSUMENTTRANSAKTIONER GÄLLER ATT DE BEGRÄNSADE GARANTIVILLKOR SOM INGÅR I DETTA DOKUMENT, MED UNDANTAG FÖR VAD SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAGSTIFTNING, INTE ÄR UNDANTAG, BEGRÄNSNINGAR ELLER ÄNDRINGAR UTAN ETT TILLÄGG TILL DE OBLIGATORISKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNING AV DEN HÄR PRODUKTEN TILL DIG.

För boende i USA styrs alla tvister som uppstår genom denna Begränsade garanti eller som på annat sätt är relaterade till ditt köp av Plantronics-produkten som omfattas av denna Begränsade garanti, oavsett om kontrakt, åtalbar handling, bedrägeri eller annan laglig grund åberopas, av den lagstiftning som gäller i den stat där du bor, utan hänsyn till lagkonflikter.

Andra lagliga rättigheter

DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA MELLAN STATER OCH LÄNDER. VISSA STATER OCH LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE GÄLLER KANSKE INTE DIG. DU UPPMANAS GRANSKA GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖR DEN STAT ELLER DET LAND DÄR DU BOR FÖR ATT FÅ FULL FÖRSTÅELSE FÖR DINA RÄTTIGHETER.